“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESi

Taraflar arasında görülen davada Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 28/11/2013 tarih ve 2012/64-2013/301 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili davacı adına tescilli 2010/03178 nolu incelemesiz patent, 2010/03180 nolu “akü plakası grift kalıplarında kurşun yolluğu hattının sızdırmazlığını sağlayan konik yüzeyli ara parçalar” faydalı model ile 2010/03179 nolu “kalıp sabitleme tert…tı” konulu patentten doğan haklarına davalıların tecavüz ettiğini ileri sürerek vaki tecavüzün tespiti, men’i, durdurulması ve önlenmesini, öte yandan TTK 56 devamı maddeleri gereğince haksız rekabetin men’ine, mevcut durumun ortadan kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı Enmak Makine – Veli Ayık vekili, tespit yapılan ve dilekçede görülen adresin eski iş adresi olduğunu, 31/05/2011 tarihinde şirketin kapatıldığını, adreste bulunan … Mak. İml. San. Tic. Ltd. Şti.’nin sahibi/ortağı olmadığını savunarak husumet ve esastan davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, tespit raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalı ….’a ait olduğu ileri sürülen ….adresinde bulunan işyerindeki vergi levhasına göre o mahalde … Mak. İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin faaliyet gösterdiği, tespit konusu edilen bitişikteki işyerinde adresinde faaliyet gösteren Akyol Makina İmalat İthal İhracat San. Tic. Ltd. Şti.’ye ait işyerinde ise davacı firmanın koruma kapsamındaki sınai hakları ile alakalı bir üretim olmadığı, tek bir torna tezgahı ile malzeme üretimi yapıldığı, işletmede inceleme yapılmasına gerek olacak her hangi bir veriye rastlanmadığının tespit edildiği, davacı tarafça HMK. 124 maddesi gereğince dava dışı olan … Mak. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin davalı olarak kabulü talep edilmiş ise de, HMK. 124 maddesi kapsamı dışında dava dışı üçüncü bir kişinin davaya dahil edilemeyeceği, davalıların tecavüze konu her hangi bir eyleminin saptanamadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay KararıDava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, karar başlığında davanın markaya tecavüzün giderilmesi olarak nitelendirilmesi doğru değilse de bu hususun maddi hataya müstenit bulunmasına ve mahallinde her zaman düzeltilebilmesinin mümkün olmasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan kararın ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 05.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynakça ; Yargıtay