“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 20/…/2011 gün ve 2009/305-2011/292 sayılı kararı onayan Daire’nin …/…/2014 gün ve 2013/8228-2013/23451 sayılı kararı aleyhinde davalı şirketler vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin çok sayıda buluşunun olduğunu, buluşların değerlendirilmesi ve milli ekonomiye kazandırılması amacıyla müvekkilinin davalılardan … Teknoloji Bilişim A.Ş. ile birlikte çalışmaya başladığını ancak adı geçen şirketin müvekkilinden habersiz olarak davalı … nezdinde patent başvurusunda bulunduğunu ve patente dayalı hakları diğer şirkete devretme aşamasında olduğunu öğrenmeleri üzerine müvekkilinin ihtar ve fesih bildirimi ile davalı şirket nezdindeki çalışmasını sonlandırdığını, bu kapsamda savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, davaya konu edilen patent haklarının müvekkiline ait olduğunu ileri sürerek, davalı … Teknoloji Bilişim A.Ş. adına tescilli olan patenlerin müvekkili adına tesciline ve hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı şirketler vekili, davanın reddini savunmuştur.


Davalı … vekili, müvekkili kuruma husumet düşmediğini bildirerek, davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, toplanan kanıtlara göre, taraflar arasındaki uyuşmazlık konusunun; davalı … Teknoloji Bilişim Ar-Ge İnşaat Malzemeleri Madencilik Makine Mühendislik Mimarlık İnşaat Taahhüt Dan. San. ve Tic. A.Ş. üzerinde olan patent haklarının bu şirketten alınarak davacı … adına değiştirilerek tesciline ilişkin olup … başvuruda bulunan kişinin gerçek buluş sahibi olup olmadığı araştırmasını yapma yükümlülüğü altında olmadığından patent isteme hakkının başvuru sahibine ait olmadığı Enstitü nezdinde iddia edilemeyeceğinden, …’ye husumet yöneltilemeyeceği, bu yönden davanın … yönünden husumet nedeniyle reddine karar vermek gerektiği, davalı … Teknoloji Geliştirme San. A.Ş’nin tescil başvurusunda bulunmadığı, yargılama konusu patent başvurularının … Teknoloji Bilişim A.Ş. tarafından yapılmış olduğu, anılan şirket adına herhangi bir tescil kaydı da bulunmadığı anlaşıldığından bu şirkete karşı husumet düşmediği, bilirkişi raporunun usul ve yasaya uygun, denetime ve hüküm kurmaya yeterli nitelikte olduğu gerekçesiyle, davalılar … ve … Teklonoji Geliştirme San. A.Ş. hakkında davanın husumet nedeniyle reddine, … Teknoloji Bilişim Ar-Ge A.Ş. hakkındaki davanın kabulü ile 16/08/2007 başvuru tarihli 2007/05700 sayılı patentin (incelemesiz patent belgesi) patent isteme hakkının gerçek hak sahibi, davacı …’a ait olduğunun tespiti ile 2007/05700 sayılı incelemesiz patentin davacı …’a devrine, 2008/2192 sayılı ve 01/04/2008 başvuru tarihli patent başvurusuyla ilgili olarak patent isteme hakkının gerçek sahibi davacı …’a ait olduğunun tespitine, ilan talebinin reddine dair tesis edilen karar, davalı şirketler vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Davalı şirketler vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı şirketler vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı şirketler vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, alınması gereken 52,40 TL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/…. maddesi hükmü uyarınca, takdiren 228,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı şirketlerden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 29/04/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynakça ; Yargıtay