“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 24/12/2013 tarih ve 2011/359-2013/453 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı-birleşen 2013/78 E. sayılı dosyada davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, asıl davada; davalının 11.05.2007 tarihinde TPE’ye başvurarak “Tutamaklı Duvar Koruma Bandı” adını verdiği ürün 2007/02417 sayılı ile endüstriyel tasarım tescil belgesi aldığını, müvekkilinin dava konusu duvar koruma bantlarını 2004 yılından beri yerli ve yabancı firmalarla birlikte satış ve pazarlamasını yaptığını, dava konusu ürünlerin Türkiye’de ve dünyada onlarca firma tarafından kullanıldığını, yenilik unsuruna sahip olmadığını bununda hükümsüzlük sebebi olduğunu, davalıya ait 2007/02417 no’lu endüstriyel tasarım belgesinin yenilik ve ayırt edicilik unsurlarına sahip olmaması nedeniyle hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, birleşen 2012/286 E. sayılı davada ise, davalının 28.05.2007 tarihinde TPE’ye bavurarak …Üst Kılıflı Korkuluk Sistemi adlı 2007/03639 nolu incelemesiz patent belgesi aldığını, 551 sayılı KHK kapsamında yenilik ve buluş basamağının aşılması unsurlarına sahip olmaması nedeniyle hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, birleşen 2013/78 E. sayılı davanın da reddini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkili adına tescilli tasarımın hem 551, 554 hemde diğer mevzuat gereği koruma şartlarına haiz olduğunu hükümsüzlüğünü gerektirir bir sebebin bulunmadığını, müvekkilinin tasarımı ile davacının iddia etitği bantların hem şekil hem maliyet hem de ifa ettikleri fonksiyonlar gereği birbirinden farklı olduğunu, müvekkilinin tasarımının yeni ve özgün olduğunu, yine müvekkilinin patentinin hükümsüzlük gerektiren nitelikte olmadığını tamamen yeni ve bilinen durumu aşan niteliğe haiz olduğunu, patentin kendi sektöründe ilk ve daha önce hiç kullanılmadığını savunarak asıl ve birleşen 2012/286 E. sayılı davanın reddini istemiş, birleşen 2013/78 E. sayılı davada ise davalıya ait olan …. isimli web sitelerinde müvekkilinin 2007/02417 nolu Tutamaklı Duvar Koruma Bandı adlı tasarımlar kendi tasarımı gibi değerlendirilerek tasarım hakkına tecavüz ettiğini, yine müvekkilinin 2007/03639 nolu … Üst Kılıflı Korkuluk Sistemi ile 2007/02417 nolu Tutamaklı Duvar Koruma Bandı adlı patentlerin ihlal edilerek patent hakkına tecavüz edildiğini ileri sürerek, bu tecavüz fiillerinin durdurulmasını, müvekkilinin uğradığı maddi ve manevi zararın tazminini, tasarım hakkına tecavüz sureti ile üretilen ürünler ile bunlara ilişkin kalıplara, araçlara el konulmasını, toplatılmasını bunların üzerinde müvekkiline mülkiyet hakkı tanınmasını talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; dava konusu tasarımın daha önceden dünyanın çeşitli yerlerinde var olduğu ve kamuya sunulduğu bu nedenle yenilik ve ayırt edicilik vasfı taşımadığı, yine davalı tarafa ait… nolu incelemesiz patenti 1976 tarihli … nolu İngiliz patenti ile mukayese edildiğinde incelemesiz patent belgesinin hiçbir isteminin (istem 1-4) başvuru tarihi itibariyle yenilik içermediği, her ne kadar davalı taraf birleşen dava olarak tasarım ve patente yönelik tecavüzün tespiti ve meni yönünden taleplerde bulunmuş ise de, söz konusu patent ve tasarım belgelerinin hükümsüzlüğüne karar verilmiş olup, hükümsüzlük geçmişe etkili olup, buna dayalı olarak herhangi bir tecavüz iddiasında bulunulamayacağı gerekçesiyle asıl ve birleşen 2012/286 E. sayılı davanın kabulü ile, 2007/02417 Tutamaklı Duvar Koruma Bandı tasarımının ve 2007/03639 nolu incelemesiz patentin yenilik ve ayırt edicilik vasfı bulunmadığından hükümsüzlüğüne, TPE kayıtlarından terkin edilmesine, birleşen 2013/78 E. sayılı davanın reddine karar verilmiştir.

Yargıtay Kararı


Karar, davalı-birleşen 2013/78 E. sayılı dosyada davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı-birleşen 2013/78 E. sayılı dosyada davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı-birleşen 2013/78 E. sayılı dosyada davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 50,40 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 26/11/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay