“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … 4. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 27/12/2011 gün ve 2009/47-2011/235 sayılı kararı onayan Daire’nin 04/12/2013 gün ve 2012/3598-2013/22090 sayılı kararı aleyhinde davacılar vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, müvekkilinin süngerimsi kemiğin ve omurların tedavisi için yükseklik kaybını ve şekil bozukluklarını restore etmek, sıkıştırmak ve tedavi etmek amaçları doğrultusunda geliştirilmiş bir balon ve bu balonu yerleştirmeye yarayan diğer alet ve edevatlar ile kemik içerisinde boşluk oluşturarak kaviteye güvenli bir şekilde kemik çimentosu gönderme tekniğini keşfettiğini, bu tekniğin osteoporotik omurga kırık ve çatlaklarını onarmada kullanılan en etkili teknik olduğunu, ve bunun için patent koruması elde ettiğini, bu patentlerin 2007/04456, 2008/03207, 2007/06185 ve 2008/02953 numaralı patentler olduğunu, davalının ise … KİFOPLASTİ BALON KATETERİ adıyla piyasaya sunduğu ürünler yoluyla müvekkilinin patent hakkına tecavüz ettiğini, bu hususun … 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nezdinde 2008/36 değişik iş dosyası üzerinden yapılan bilirkişi incelemesi ile tespit edildiğini ileri sürerek davalının, müvekkiline ait patent hakkına tecavüz fiillerinin tespitini ve bunların önlenmesini, tecavüz fiillerine konu ürünlerin imhasını, 10.000 TL maddi tazminatın davalıdan tahsilini, verilecek kararın gazetede ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, toplanan kanıtlara göre, davacılar tarafından dayanılan patentlerden hiçbirisinin davalıya ait suçlanan ürün ile ihlal edilmediği, suçlanan ürünün davacıların hiçbir patentinin koruma kapsamında kalmadığı suçlanan ürünün, sanki 2 bölüm birbirinden bağımsız olarak şişebilecek intibasını yaratacak bir dış görünüme sahip olmakla beraber, bunun için gerekli teknik donanıma sahip olmadığı, dolayısıyla ne literal, ne de eşdeğerlik yoluyla tecavüzün söz konusu olmadığı gerekçesi ile davanın reddine dair tesis edilen karar, davacılar vekilinin temyizi üzerine, Dairemizce onanmıştır.


Davacılar vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacılar vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılar vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, alınması gereken 52,40 TL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca, takdiren 228,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 01/07/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay