“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 44. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 11/07/2013 tarih ve 2011/245-2013/208 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili tarafından yaptırılan delil tespitinde “www.google.com.tr.” adresinde “…Protect” ibaresi sorgulandığında sonuç sayfasının ilk sırasında sponsor bağlantı kısmında “…Protect” metni ve altında davalıya ait “….tr” alt metninin, yine “…Güvenlik” ibaresi sorgulandığında sonuç sayfası ilk sırasında sponsor bağlantı kısmında “…Güvenlik” metni ve altında davalıya ait “….tr” alt metninin görüldüğünü, davalının müvekkili ile aynı alanda faaliyet gösterdiğini, müvekkilinin ticaret unvanı ile tanıtıcı vasıtalarının yönlendirici kod olarak kullanılmasının haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, haksız rekabetin tespiti ve men’ine, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 5.000,00 TL maddi, 10.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, ıslah dilekçesiyle maddi tazminat talebini toplam 20.184,65TL’ye çıkarmıştır.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davalının kendi firması ile ilgili kelimeleri arama motoruna anahtar kelime olarak satın alabileceği halde, tamamen davacının markası olan kelimeleri anahtar kelime almak suretiyle ve bu anahtar kelimeleri arama motoruna yazan müşteri ve ilgilileri kendi şirketinin web adresine yönlendirmek suretiyle haksız rekabette bulunduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile davalı tarafın davacı markaları olan “… Güvenlik Sistemleri” ve “… Protect” markalarını internet arama sisteminde yönlendirici kod olarak kullanması sebebi ile haksız rekabette bulunduğunun tespitine ve davalı tarafın haksız rekabetinin menine, 20.184,65 TL maddi, 5.000,00TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve iddianın ileri sürülüş biçimine göre davacının markasal bir hakkı bulunmadığı halde mahkeme kararınında davacının markalarından bahsedilmesi doğru değil
ise de, arama motorunda davacının unvanı yazıldığında davalının internet alan adresinin çıkması halinin haksız rekabet oluşturduğunun anlaşılmasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1.290,20 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 06/05/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay