“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 20. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen …/09/2013 tarih ve 2011/114-2013/233 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, davalılardan …’ın 01/07/2005-27/11/2006 tarihleri arasında davacı şirketlerde teknik direktör olarak çalıştığını, davacıların teknoloji ve know how bilgisine sahip olacağından ….05.2009 tarihli Gizlilik Anlaşması ve Gizlilik Sözleşmesi ve Taahhütnamesinin imza edildiğini, 27.11.2006 tarihinde işten ayrıldığını ve ayrılırken imzalamış olduğu gizlilik sözleşmesi ve eklerinin geçerli ve bağlayıcı olduğunu dair beyanda bulunduğunu, davalının 08.02.2007’de diğer davalı … ve Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Ltd. Şti.yi ve 27.08.2009 tarihinde diğer davalı … ve Kimyasal Madde Üretim ve Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.yi kurduğunu, bu iki davalı şirketin davacı şirketlerle iştigal konusunun aynı olduğunu, …’ın davalı şirketlerin ortağı ve yetkilisi olduğunu, …’ın davacı şirketlerde çalışırken edindiği bilgileri kullanarak patent başvurusunda bulunduğunu, bu başvurunun davacının 03.01.2008 tarihli başvurusundan … ay önce olduğunu, ileri sürerek; fazlaya ilişkin hakkını saklı tutarak …’dan 50.000 USD cezai şart ve 50.000 TL manevi tazminatın, …’den zararlarının tazmini için ….000 TL’nin, DETES’den zararlarının tazmini için ….000 TL’nin faiziyle birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir. Islah dilekçesiyle, cezai şart talebini 100.000 USD’ye çıkartmıştır.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, davanın reddini istemişlerdir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davacı … Yeşil Enerji Üretim Teknolojileri Ltd. Şti ile davalı … arasında gizlilik sözleşmesinin bulunmadığı, davacı iddialarından her iki buluşun aynı olup olmadığı, birinin diğerinin yenilik unsurunu ortadan kaldırıp kaldırmadığı hususlarının haksız rekabet davasının değil ancak patentin hükümsüzlüğü davasının konusunu oluşturabileceği, gizlilik sözleşmesinin tarafı olmayan … firmasının bu buluştan ötürü tazminat hakkının bulunmadığı, bu firmanın bu buluşu tescil ettirdiği ve buna ilişkin patent belgesinin de dosyada bulunduğu, … yıllık rekabet yasağının geçersiz olduğu, davacılar taleplerinin ispatlanamadığı gerekçesiyle; davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, 02.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay