“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 23/12/2013 tarih ve 2008/313-2013/281 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 21/04/2015 günü hazır bulunan davacı vekili Av. … ile davalılar vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 2002/00790 nolu soğuk, sıcak suda eriyebilen doğal çay tozu ve bu çay tozunun üretim yöntemi ile ilgili incelemesiz patenti bulunduğunu, davalıların patentlerini taklit ederek ve aynı üretim usulünü kullanarak “…” markası adı altında üretim yaptıklarını, eylemlerin patent hakkına tecavüz teşkil ettiğini ileri sürerek, patente tecavüzün önlenmesini, 1.000 TL maddi, 30.000 TL itibar, 50.000 TL manevi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili, davacının sonradan incelemeli patent başvurusunda bulunduğunu, incelemesiz patente dayalı olarak dava açamayacağını, ürünlerinin davacı patenti ile benzer olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davacının 25.03.2002 tarihinde incelemesiz patent başvurusunda bulunduğu, 7 yıllık koruma süresinden önce incelemeli patente dönüştürülmesini talep ettiği, karar tarihi itibariyle incelemelerin sonuçlanmadığı, bu durumda ortada herhangi bir incelemesiz patentin varlığından söz edilemeyeceği, 551 sayılı KHK’nın 60/9. maddesi uyarınca incelemeli patente dönüştürülmesi talebinde bulunulduktan sonra incelemesiz patentten doğan hakkın ileri sürülemeyeceği, incelemeli patentte ilişkin olarak davacının atiye terk talebinde bulunduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 1.100,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalılara verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 2,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 21/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay