“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 1. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 22.03.2018 tarih ve 2017/586-2018/80 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin Pepsi Co Inc. firmasının iştiraklerinden olduğunu, meyve suyu üretip pazarladığını, 99/005659 numaralı “TROPICANA”, 2009/48140 numaralı “TROPICANA PURE PREMIUM”, 2009/67419 numaralı “TROPICANA TWISTER”, 2011/89876 numaralı “TROPICANA”, 2009/48142 numaralı “TROPICANA”, 2012/83673 numaralı “TROPICANA” markalarının sahibi olduğunu, 2007/20798 numaralı “HAWAİİAN TROPICANA” ibareli markanın tescil sınıfları olan 30, 32 ve 43. sınıf emtialarında geriye dönük 5 yıl boyunca kullanılmadığını, müvekkilinin 556 sayılı KHK’nın 43. maddesi gereğince zarar görme ihtimalinin bulunduğunu ileri sürerek 2007/20798 numaralı “HAWAİİAN TROPICANA” markasının 556 sayılı KHK’nın 14. maddesi gereği, şayet talepleri kabul edilmezse bu defa müvekkili markaları ile iltibas ihtimali dikkate alınarak hükümsüzlüğünü talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin davaya konu markayı kullanmakta olduğunu ve markalar arasında iltibas veya iltibas ihtimali olmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama ve alınan bilirkişi raporuna göre, kullanmama nedeniyle hükümsüzlük talebine dayanak olan 556 sayılı KHK’nın 14. maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olması nedeniyle bu yöne ilişkin talebin reddi ile taraf markaları arasında iltibas ihtimali kapsamında bir değerlendirme yapılması gerektiği davanın hükümsüzlüğü istenen markanın tescilinden itibaren beş yıl içinde açıldığı, davalı markalarının da 32. sınıfta “maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar, tonikler. Sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar” emtiaları ile 30. sınıfta “kahve, kakao, kahve veya kakao esasları, kakao esaslı, çikolata esaslı içecekler, çaylar, buzlu çaylar” emtiaları yönünden davacı markalarının tescil edildiği emtia grubu ile benzer olduğu, bilirkişi raporunda her ne kadar 43. sınıfta ” yiyecek, içecek sağlanması hizmetlerinin” davacı markasının tescilli olduğu sınıflarla bağlantılı olduğu beyan edilmiş ise de davacı markalarının ticaret sınıfında “alkolsüz içecekler, meyve suları ve meyveden yapılmış müstahzarlar, meyve suyu içeren içecekler” emtialarında tescilli olduğu, davacı şirketin 43. sınıfta faaliyet göstermediği, markaların 43. sınıfta tescilli olmadığı ve kullanılmadığı, sınıfların bağlantılı olduğundan bahsedilemeyeceği, davalı markasındaki “HAWAİİAN” ibaresinin Hawaili anlamında olup ayırt edicilik sağlamadığını, Tropicana ibaresinin ise davacının ticaret unvanında bulunmakla birlikte davacı markalarında da yer aldığı ayrıca, davalı markasında kullanılan renklerin de davalı markasının kullanıldığı meyve sularının renklerine vurgu yaptığı, her ne kadar bilirkişi raporunda davalının tescilde kötüniyetli olduğu yönünde görüş bildirilmişse de markaların aynı sınıfta tescilli olması, benzer veya aynı ibareler içermesinin tek başına kötüniyeti göstermeyeceği gerekçesiyle, kullanmama nedeniyle hükümsüzlük davasının reddine, davacı markaları ile iltibas yarattığından bahisle açılan hükümsüzlük davasının kısmen kabülü ile davalının 2007/20798 sayılı markasının 30. sınıfta (kahve, kakao, kahve veya kakoo esasları, çikolata esaslı içecekler, çaylar, buzlu çaylar) 32. sınıfta (maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar, tonikler. Sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar) emtialarında hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1- Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.


2- Dava kullanmama nedenine dayalı hükümsüzlük, kabul edilmemesi halinde markalar arasındaki iltibas nedenine dayalı hükümsüzlük istemine ilişkin olup mahkemece yazılı şekilde kullanmama nedeniyle hükümsüzlük isteminin reddine, markalar arasındaki iltibas nedeniyle davanın kısmen kabulü ile davalı markasının kısmen hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.


Mahkemece, davacı adına tescilli “TROPICANA” esas unsurlu marka ile davalı adına tescilli “HAWAİİAN TROPICANA” ibareli marka arasında isabetli şekilde kararda sayılan emtialar yönünden tüketiciler nezdinde iltibasa yol açacak düzeyde benzerlik bulunduğu gerekçesiyle davalı markasının kısmen hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

Ancak, Dairemizin yerleşik uygulamalarında da yer verildiği üzere yiyecek ve içecek emtiaları ile bunların satımına ilişkin 43. sınıfta yer alan “yiyecek ve içecek sağlanması hizmetlerinin” birbirleriyle ilişkilendirilebilecek mal ve hizmetlerden oldukları kabul edilip, bu doğrultuda yapılacak değerlendirmeyle karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde 43. sınıfta yer alan “yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri” yönünden davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın anılan taraf yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 11/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak; Yargıtay