“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada …. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 26/11/2013 tarih ve 2013/288-2013/283 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi asıl davada davalı-karşı davada davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davacı-karşı davada davalı vekili, davalılardan …’ün müvekkili şirkette marka patent danışmanı olarak çalıştığı dönemde rakip şirket kurma hazırlığına girip, “…” ismiyle internet sitesi kurduğunu, “….” ibaresinin marka olarak tescilli başvurusunda bulunduğunu, aynı semtte aynı konularda faaliyet göstermek üzere “… Patent Ltd. Şti” unvanlı şirket kurduğunu, daha sonra davacı şirketten istifa ettiğini, davacının müşterileri ve personeli ile iş ilişkisine girmeyeceğini yazılı olarak taahhüt ettiği halde buna uymadığını, TTK’nın 57’nci maddesine aykırı davrandığını, hizmet akdine ve yazılı taahhüde aykırı olan eylemlerin aynı zamanda haksız rekabet oluşturduğunu, müvekkilinin bir miktar kazançtan yoksun kaldığını, ticari itibarının zedelendiğini ileri sürerek, haksız rekabetin tespitini, önlenmesini ve maddi durumun ortadan kaldırılmasını, 8.151,00 TL maddi tazminat ile 50.000,00 TL manevi tazminatın faiziyle tahsilini ve hükmün ilanını talep ve dava etmiş, karşı davanın reddini savunmuştur.

Davalının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davalı-karşı davada davacılar vekili, asıl davanın reddini istemiş, karşı dava açarak, istifa ederken korkutarak kandırarak ve zorla alınan yazılı taahhüdün geçersiz olduğunu, asıl davacının haksız rekabette bulunduğunu ileri sürerek, belgenin geçersizliğini, 5.000,00 TL maddi ve 10.000,00 TL manevi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, Dairemiz bozma ilamına uyularak, dosya kapsamına göre; davacı şirkete ait müşterilerin davalı …. Şirketi ortağı ve imza yetkilisi … tarafından davalı …. Patent Mark. ve Fikri Haklar Ltd. Şirketi’ne kaydırıldığı, 27.10.2004 tarihli istifa dilekçesinde ve “Müşteri Temsilcileri Sözleşmesi”nde davacı şirketle haksız rekabet yapmayacağına dair taahhütte bulunduğu, davalı …. Patent Mark. ve Fikri Haklar Ltd. Şirketi’nin davacı şirketle TTK’nın 56, 57/7 maddeleri gereğince haksız rekabete neden olan davranış içinde bulunduğu, davalı karşı davacının iddiasını ispat edemediği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne, davalının davacı şirkete karşı haksız rekabet yaptığının tespiti ile müdahalesinin men’ine, davalı şirketin davacı şirkete karşı yapmış olduğu haksız rekabet nedeni ile meydana gelen 6.800,00 TL maddi tazminatın … İş Mahkemesi’nin 2011/212 Esas, 2011/392 Karar sayılı dosyasında hüküm altına alınan miktar yönünden tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile temerrüt faizi ile birlikte davalı şirketten tahsiline, davalı şirketin haksız rekabeti nedeni ile takdiren 5.000,00 TL manevi tazminatın davalı şirketten tahsiline, davacının fazlaya ait taleplerinin reddine, karşı davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, asıl davada davalı-karşı davada davacılar vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, asıl davada davalı-karşı davada davacılar vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

 Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asıl davada davalı-karşı davada davacılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 580,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden asıl davada davalı-karşı davada davacılardan alınmasına, 30/06/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay