“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL 4.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 08/10/2013
NUMARASI : 2013/128-2013/176

Taraflar arasında görülen davada stanbul 4. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 08/10/2013 gün ve 2013/128-2013/176 sayılı kararı onayan Daire’nin 24/09/2014 gün ve 2014/2301-2014/14403 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin uzun yıllardan beri sektörde “e.” ve “e.” markaları altında faaliyet gösterdiğini, 1999/010385 no’lu “e.+şekil” markasını devraldığını ve 99/023758 no’lu marka ile marka koruması elde ettiği, müvekkilinin ayrıca 2007/22753 no’lu “elite” ibareli bir başka marka tescil başvurusunun da bulunduğunu, davalının ise 2007/20289 no’lu “E. W.” ibareli markayı tescil ettirdiğini, davalının daha önceki yıllarda da bu ibareyi içeren ve TPE tarafından reddedilen marka tescil başvurularının bulunduğunu, davalının bu markasının müvekkilinin markası ile iltibas yarattığını, müvekkilinin markasının tanınmışlığından haksız yararlanma amacına yönelik olduğunu, markaya tecavüz ve haksız rekabetin söz konusu olduğunu iddia ile davalı adına tescilli 2007/20289 no’lu markanın hükümsüzlüğünü, davalının eyleminin marka hakkına tecavüz oluşturduğunun tespitini, tecavüzün durdurulmasını, engellenmesini, eski hale iadesini, davalının “E.” ibaresini kullanmasının sona erdirilmesini ve verilecek kararın gazetede ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacının bu davayı açmakta hukuki yararının bulunmadığını ve kötü niyetli olduğunu, müvekkilinin “E. W.” markasını tescil ettirmesinden dolayı davacının hiç bir menfaatinin zedelenmediğini, markaların benzer olmadığını, müvekkiline ait İstanbul’un göbeğinde 245 odalı “E. W.” markalı bir otel işletmesinin bulunduğunu, bu otelinin İstanbul’un aranan otellerinden birisi olduğunu, “E. W.” markası ile “E.” markasının benzer olmadığı, karıştırma ihtimalinin bulunmadığını, müvekkilinin bu markayı davacıdan önce kullanmaya başladığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın kısman kabulüne dair verilen karar davalı vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Bu kez, davalı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere ve uyuşmazlığın 2007/20289 sayılı “E. W.” ibareli markaya ilişkin olmasına göre, davalı vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 05,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 251,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 04/06/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay