“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada….. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 02/07/2014 tarih ve 2013/203-2014/152 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dava, 6100 sayılı Kanun’un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK’nın 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra, dava dosyası için Tetkik Hakimi ….. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren müvekkili şirketin … nezdinde 2010/….- (26), 2011/…- (67) no ile çoklu tescilli tasarım belgelerinin (…) ve.. 2010/…. … incelemesiz patent belgesinin bulunduğunu, aynı sektörde faaliyet gösteren davalının, müvekkilinin tescilli … tasarımlarını ve patentli üretim tekniğini izinsiz kullanarak imal edip satışa sunduğu ürünlerin, ……’nin ücretsiz eki olan “…” adlı derginin Haziran-Temmuz 2011 sayısında reklamının yapıldığını ileri sürerek, tasarım hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti ile men’i ve ref’ine, maddi durumun ortadan kaldırılmasına, 554 sayılı KHK’nın 52/2-b maddesi kapsamında 10.000 TL maddi ve 30.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacı tasarımlarının yeni olmadığını, müvekkilinin davacının herhangi bir ürününü imal etmediğini ve satmadığını, ihlalin ve zararın oluşmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı tarafa ait olup…. isimli derginin Haziran-Temmuz 2011 sayısının 38. sayfasında… ve …. kod nolu olarak reklam tanıtımı yapılan alyans yüzüklerinin görselleri ile davacının… nezdinde çoklu tescilli 2010/… (26) nolu yüzük tasarımının, ayrıca davalıdan fatura karşılığı satın alınan alyans yüzük görseli ile davacının… nezdinde çoklu tescilli 2011/…- (67) nolu yüzük tasarımının bilgilenmiş kullanıcılar nazarında ayırt edilemeyecek derecede belirgin benzerlik taşıdığı, davacının dayandığı incelemesiz patent
belgesi bir üretim yöntemini tanımladığından ve üretim hattı görülmediğinden, ürünler üzerinde inceleme yapılarak patentin koruma kapsamında olup olmadığı tespit edilemediğinden patent belgesine dayalı talebin yerinde görülmediği, davalının ticari defter ve belgelerinde, ihtilaf konusu tasarımlara ilişkin imalat ve satışının tespit edilemediği, 19/12/2012 tarihli… nolu perakende satış fişi ile davalıdan satın alındığı iddia olunan taklit alyans ürünü arasında gramaj ve işçilik bedelinde uyuşmazlık olduğu kanaati belirtilmiş ise de; davacı tarafça dava konusu alyansın davalı iş yerinde satın alındığına ilişkin …kaydı, “…” isimli derginin Haziran -Temmuz 2011 sayısının 38. sayfasında “…..” ismi ile reklamı çıkan yüzüklerin davalı şirketten numune olarak satın alındığına ilişkin …. ve… ‘nin 04/11/2013 tarihli yazısı dikkate alınarak, davalının haksız eyleminin sabit olduğu kanaatine varıldığı, 6102 Sayılı TTK’nun 18/2. maddesindeki basiretli tacir kriteri, davacıyla aynı sektörde faaliyet göstermesi, uyuşmazlığa konu ürünlerin üretim, satış ve pazarlamasını yapması, paranın alım gücü, tarafların dosyaya yansıyan sosyal ve ekonomik durumları, davalının sınai mülkiyet hukukunu biliyor oluşu, ihlalin ağırlığı, 6098 sayılı BK’nun 50, 51 ve 58. maddeleri ile hak ve nesafet kuralları gözetilerek maddi ve manevi tazminat taleplerinin de kısmen kabulüne karar vermek gerektiği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile davalı eyleminin tasarım hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, men’ine, sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, tecavüze konu ürünlerin üretim, satış ve pazarlamasının engellenmesine, patent belgesine dayalı talebin reddine, 7.000 TL maddi ve 5.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, alınmadığı anlaşılan 27.70 peşin ilam harcının davacıdan alınmasına, aşağıda yazılı bakiye 598,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı …’den alınmasına, 19/01/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay