“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 21/02/2013
NUMARASI : 2010/105-2013/26

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21/02/2013 tarih ve 2010/105-2013/26 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 24/11/2015 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davalı vekili Av. İ. G. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ isimli tanınmış markası bulunduğunu, davalının ise MİLKER’DEN EFENDİ KURU KAHVECİ ibaresini tescil ettirdiğini, markalar arasında iltibas tehlikesi olduğunu, davalının haksız kazanç sağlamak istediğini, eyleminin marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, davalı markasının hükümsüzlüğünü, markaya tecavüz ve haksız rekabetin tespitini, menini, 20.000 TL maddi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, hükümsüzlüğü istenen markanın başvurusunun reddedildiğini, tescil talebinin reddinden sonra markayı kullanmadıklarını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davalı markasının başvurusunun reddedildiği, hükümsüzlük isteminin konusunun kalmadığı, davalının kullanımının iltibasa neden olduğu, eyleminin davacının tanınmış markasına tecavüz teşkil ettiği gerekçesiyle, davanın kabulüne, markaya tecavüz ve haksız rekabetin tespitine, menine, 20.000 TL maddi tazminatın tahsiline karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava, markaya tecavüzün tespiti, markanın hükümsüzlüğü ve maddi tazminat istemine ilişkin olup, davacı taraf KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ ibareli markaları bulunduğunu, davalının ise MİLKER’DEN EFENDİ KURU KAHVECİ ibaresini tescil için başvurduğunu, markalar arasında iltibas tehlikesi bulunduğunu ileri sürerek işbu davayı açmıştır.


Bir markayı oluşturan unsur, o markanın başka markalardan ayırt edilebilmesini sağlayan kelime, harf, sayı, şekil vb. işaretlerden oluşup, marka birden ziyade unsuru ihtiva ediyorsa, asıl unsuru markanın bütünü itibariyle bıraktığı izlenim, tümüne hakim olan görünüş ve ayırıcılığını vurgulayan imajda aramak lazımdır.


Somut olayda, davalının yukarıda anılan markasının başvurusunun reddedildiği, markanın tescil edilmediği hususu uyuşmazlık konusu değildir. Davalı tarafın ayrıca EFENDİ + şirket ticaret unvanını içeren tescilli markası da bulunduğu gibi, ürünlerinde markasal kullanımı EFENDİ KURU KAHVECİ şeklindedir.

Mahkemece her ne kadar markaya tecavüzün tespitine karar verilmiş ise de, davalının daha önceden tescilli EFENDİ ibareli markası bulunması, KURUKAHVECİ ibaresinin sektörde ürün çeşidini ifade edecek şekilde yaygın olarak kullanılması nedeniyle, markalar arasında ortalama alıcılar ve tüketiciler nezdinde birbiri ile iltibas yaratma, aynı ticari işletme veya gruba ait birbiri ile bağlantılı markalar olarak algılanma ihtimali bulunmamaktadır


Bu itibarla, mahkemece yukarıda yapılan açıklamalar nazara alınarak davanın reddine karar vermek gerekirken, yanılgılı değerlendirmelerle yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarını kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, takdir olunan 1.100,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 24/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay