“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : … FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18.07.2012 gün ve 2010/176-2012/81 sayılı kararı onayan Daire’nin 14.01.2014 gün ve 2012/18556-2014/709 sayılı kararı aleyhinde davalı …. vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, tıbbı gereçler üreten müvekkilinin … nezdinde tescilli ve Avrupa Patent tescili bulunan … nolu patentin sahibi olduğunu, davalıların Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerce düzenlenen ihalelere girerek müvekkili patentine tecavüz teşkil eden ürünü pazarladıklarını, bu durumun yaptırılan tespit neticesinden düzenlenen bilirkişi raporu ile de sabit olduğunu, davalı …i’nin tedarikçi firma, diğer davalı … Ltd. Şti’nin ise bu şirketin bayisi olduğunu, yine …i’nin davalı … Ltd. Şti’ye satış yetkisi verdiğini, ürünlerin bu firma tarafından satışının sağlandığını belirterek patente tecavüzün tespitine, önlenmesine, durdurulmasına, sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … Ltd. Şti. ve …Ltd. Şti. vekilleri, dava konusu ürün ile davacının patentli ürününün aynı olmadığını, tecavüzün gerçekleşmediğini belirterek, davanın reddini istemişlerdir.


Diğer davalı, davaya cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, … Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesi’nin 2010/76 D. İş sayılı dosyadaki ürünlerin, bir başka deyişle dava konusu ürünlerin, davacıya ait patentin koruma kapsamında bulundukları ve patentin ihlali niteliği taşıdıkları gerekçesiyle davanın kabulüne, davacı adına tescilli patentten doğan hakların davalılarca ihlal edildiğinin, davalıların patentle korunan ürünü patent istemlerini ihlal ederek, üretmek, satmak, pazarlamak, ihale ile satmak yoluyla patente tecavüz ve haksız rekabette bulunduklarının tespitine, tecavüzün durdurulmasına ve önlenmesine, patente tecavüz edilerek üretilmiş ürünlere, üretim kalıplarına el konulup toplanmalarına, imhalarına, bu suretle tecavüzün önlenmesine, hükmün ilanına dair verilen kararın davalılar … Ltd. Şti.vekili ile … Ltd. Şti. vekili tarafından ayrı ayrı temyiz edilmesi üzerine karar Dairemizin 14.01.2014 günlü ilamıyla onanmıştır.

Davalı …. vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı …. vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı …. vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, alınması gereken 52,40 TL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca, takdiren 228,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı …’den alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 11.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay