“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 31/05/2016 gün ve 2015/34 – 2016/156 sayılı kararı onayan Daire’nin 03/10/2018 gün ve 2016/14710 – 2018/5944 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “cream” ibareli markasının 1161920 işlem numarası ile “cream denim delight” ibareli markasının 1220881 işlem numarası ile Madrid Protokolü uyarınca WIPO nezdinde 18, 25 ve 35. sınıflar bakımından tescil edildiğini, müvekkili şirketin 18, 25 ve 35. sınıf emtia ve hizmetler bakımından 2013/54688 işlem numaralı “cream” ibareli markanın tescil edilmesi için tescil başvurusunda bulunduğunu, başvuruya davalı yan tarafından 25. sınıf bakımından tescilli 2010/84571 işlem numaralı “cream kaymak triko” ibareli marka gerekçe gösterilerek itiraz edildiğini ve itirazın Markalar Dairesince haklı bulunduğunu, müvekkili tarafından karara yapılan itirazında YİDK tarafından reddedildiğini, “Cream” ibaresi ile “cream kaymak triko” ibareleri görsel ve işitsel olarak benzer olamadığını, söz konusu markaların tüketici nezdinde aynı olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını, ileri sürerek TPMK YİDK kararının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, davacı yana ait “cream” ibaresinin “cream kaymak triko” ibaresiyle görsel, işitsel ve kavramsal olarak aynı olduğunu, markaların iltibasa yol açacak düzeyde benzer olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.


Davalı Türk Patent ve Marka Kurumu vekili, açılan davanın yerinde olmadığını, YİDK kararının usul ve yasaya uygun bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, davacı yana ait dava konusu 2013/54688 sayılı “cream” ibareli marka ile davalı yana ait 2010/84571 sayılı “cream kaymak triko” ibareli markanın 25. sınıfta görsel, fonetik ve anlamsal olarak benzedikleri, 556 s. KHK’nın 8/1-b çerçevesinde iltibas ihtimalinin olduğu, her ne kadar davacı yanın 8/3 maddesi kapsamında “CREAM” ibaresi üzerinde önceye dayalı hak sahipliği yönünde itirazları mevcut olsa da bu durumun 8/1-b hükmünden kaynaklı tescil engelinin aşılmasını sağlamayacağı, taraf markalarının birebir aynı mal ve hizmet sınıfında yer alması nedeniyle, tüketicinin davacı yana ait markayı gördüğünde aynı ürünler üzerinde daha önceden bildiği davalı yana ait marka ile dava konusu marka arasında irtibat kurma ve karıştırma ihtimalinin mümkün olduğu gerekçesiyle davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 09/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak; Yargıtay