“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : …FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada …Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 31/05/2012 tarih ve 2005/18-2012/104 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin dünyaca tanınmış “…” markası ve ilgili şekil, logo, yazı, sözcüklerin hak sahibi olduğunu, davalıların “JUMP” markası altında ticaretini yaptıkları ayakkabılarla müvekkiline ait tescilli “…” markasının ayrılmaz ve ayırt edici parçası ve ayrıca müstakil olarak da tescil ettirilmiş olan yan şerit “form strip” ‘in ayır edilemeyecek kadar benzerini… marka bazı model ve ayakkabılar üzerinde kullanmak sureti ile çeşitli şekilde ticaretini yapmakta olup, bu surette halk üzerinde müvekkilinin tescilli markası ile benzerlik teşkil eden bağlantı olduğu ihtimalini uyandıran form ve şekilleri kullanarak müvekkilinin markasının saygınlığını zedeleyecek şekilde iltibasa yol açtıklarını, müvekkilinin tanınmışlığından yararlanarak haksız kazanç sağladıklarını ileri sürerek, marka hakkına tecavüzün tespiti ile bu yönde hüküm tesisine ve bu tespit çerçevesinde belirtilen model… marka ayakkabıların tedbir yolu ile ithal, imal, ihraç, satış ve her türlü ticaretinin durdurulması, gümrükler de dahil serbest liman ve bölgelerde ve görüldüğü yerde el konulması ile toplatılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili, müvekkili markasının tanınmış bir marka olduğunu, taraf markalarının iltibas yaratmasının söz konusu olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalının davacı adına tescilli yan şerit biçimindeki şekil markasını aynı emtia grubuna giren ürünlerde kullanmasının 556 sayılı KHK anlamında marka hakkının ihlali olduğu, davacının tescil ettirdiği yan şerit biçimindeki şekil markalarının 7/c maddesini ihlal ettiğinin söylenemeyeceği, anılan hükmün form-stripe şekil markasının tesciline engel oluşturmadığı, yine tanınmaz marka olmanın, başka bir firmanın tanınmış tescilli markasını ihlali haklı göstermeyeceği, davalı… firmasının beyaz deriden ürettiği…-363 model ayakkabı üzerinde davacı adına tescilli form-stripe benzeyen lacivert deri şerit kullanmış olması nedeniyle, söz konusu ürünün bu görünümü ile… isimli ürün ile (Form-Şerittin benzerliğinden ötürü) karıştırılabilecek nitelikte bulunduğu, yine davacı adına tescili yan şeritin,… 403, 462, 463 ve 461 numaralı… markalı modellerde de mevcut olduğu, üç şeritten oluşan şekil markasının, davacının ürettiği ayakkabılarda yan şerit olarak kullanılmak suretiyle … markalı ürünlere karakteristik bir özellik kazandırdığı, tarafların kullandığı yan şeritlerin benzerliği, tüketici zihninde aynı görsel izlenimi bırakmakta olduğu, tüketicilerin…’ın … adına tescilli yan şeridini taşıyan ürünlerinin, … markalı ürünlerden ayırt edilmesini güçleştirdiği, bu haliyle tüketici zihninde karışıklığa sebep verecek düzeyde benzerlik bulunduğu, … marka spor ayakkabıların üzerindeki yan şeridin, bu markayı taşıyan ürünlerin görsel olarak diğer spor ayakkabılardan ayırt edilmesini sağlayan çok önemli bir unsur olduğu, davalı… firmasının ürünlerinde yan şeridi kullanma biçiminin haksız rekabet teşkil ettiği, davalının tüketicinin zihninde görsel bir karışıklık yaratarak onları kendi ürünlerini almaya yönelttiği, tüm spor ayakkabı ürünlerinde bu tür yan çizgilerin olduğunu, dolayısıyla … AG’nin tescil ettirdiği yan şerit biçimindeki şekil markasının ayırt edici niteliğinin bulunmadığını ve marka olarak korunamayacağını kabul etmenin mümkün olmadığı, davalı kullanımını ortalama tüketicinin zihninde karışıklık yarattığı, tüketicilerin davacının ürünleri olduğunu varsayarak davalının davacı adına tescilli yan şeridi taşıyan ürünlerine yönelebileceği gerekçesiyle, davanın kabulüne ve davalıların üretici ve satıcı olarak elinde bulundurdukları davaya konu… marka ürünler üzerinde davacı taraf adına tescilli Form Strip yan şeridini kullanmak suretiyle marka hakkına tecavüzünün tespitine ve önlenmesine, sair taleplerin ihtiyati tedbir mahiyetinde bulunduğundan bu aşamada reddine karar verilmiştir.


Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay  Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 4,05 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalılardan alınmasına, 07.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay