“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … … 1. FİKRÎ VE SINAÎ
HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 04/06/2015
NUMARASI : 2010/123-2015/118

Taraflar arasında görülen davada … … 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 04/06/2015 tarih ve 2010/123-2015/118 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı-karşı davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı-karşı davalı vekili; asıl davada, müvekkilinin 06.04.2006 başvuru, 21.11.2006 tescil tarihli ve 2006/01634 tescil numaralı, buluş sahibi … … … olan “varak tabakalı cam …” isimli faydalı modelin tüm hak ve yetkilerine sahip olduğunu, davalının “eskitme dokulu renklendirilmiş kesme cam …” başlıklı teknik için 19.07.2006 tarihinde başvuru yaparak, 21.04.2010 tescil tarihli ve 2006/03789 no ile incelemeli patent aldığını, davalı tarafın patente konu edilen buluşun yenilik özelliği taşımadığını, müvekkiline ait faydalı modelin başvuru tarihinin davaya konu patentten önce olduğunu, dolayısıyla davalıya ait patentin yeni olmadığından hükümsüz sayılması gerektiğini, müvekkilinin faydalı modelini “….” davalının ise ürünlerini “… … …” markası ile ürettiğini, bu sebeple müvekkilinin buluş üzerindeki tekel hakkının ihlal edildiğini, haksız rekabet bakımından zarar gördüğünü ileri sürerek, davalıya ait 2006/03789 no’lu patentin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, haksız rekabetin tespiti ile önlenmesine, üretilen veya ithal edilen ürünlere el konularak imha edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş; karşı davanın reddini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı-karşı davacı vekili; müvekkilinin buluşunun yeni olduğunu ileri sürerek, 2006/01634 no’lu faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini ve asıl davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, hükme esas alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; EPO tarafından düzenlenmiş patentlenebilirlik raporunun davacı-karşı davalı adına tescilli faydalı model belgesi için yeniliği ortadan kaldırıcı nitelikte olduğu ve davalı-karşı davacı adına tescilli 2006/03789 no’lu patent belgesinin, davacı-karşı davalı tarafça dosyaya sunulan tek doküman olan 2006/01634 no’lu faydalı model belgesi karşısında, yenilik ve buluş basamağı kriterlerini muhafaza ettiği gerekçesiyle, asıl davanın reddine, karşı davanın kabulü ile, davalıya ait 2006/01634 no’lu faydalı modelin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.

Yargıtay Kararı


Asıl ve karşı davada karar, davacı-karşı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı-karşı davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı-karşı davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 30,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 22/06/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynakça ; Yargıtay