“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 24/06/2015 tarih ve 2014/37-2015/397 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; davalı … Şirketine ait 2006/01395 sayılı PVC esaslı inşaat kalıbı faydalı modelinin yeni olmaması nedeniyle hükümsüz kılınması gerektiği, pat KHK’ye göre yeni (m.7) ve sanayiye uygulanabilir ( m.10) buluşlar patent korumasından faydalanıldığı, patent ve faydalı model sistemimizde evrensel yenilik ilkesi kabul edildiği, buna göre, faydalı model başvurusuna konu olan buluş Türkiye’ de veya dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmuşsa yeni olmadığını, pat KHK m. 165/a maddesinin 156. maddede yer alan yenilik şartına atıf yaptığını, 156. maddede belirtilen hükümlere aykırılığı tespit edilen faydalı model belgelerinin hükümsüz sayılacağını öngördüğünü, bu bağlamdaki somut olaydaki; inşaat kalıplarının esnek, PVC esaslı ve yükün dağılımını sağlayacak perdelere haiz olacak şekilde elde edilmesiyle ilgili faydalı model konusu buluşun büyük ve orta çaplı inşaatlarda uzun zamandan beri kullanılmakta olması nedeniyle yeni olmadığını, nitekim aynı işlevi gören çeşitli inşaat kalıpları OHIM nezdinde tasarım olarak tescil edildiğini, …’ ya ait …, …, … sayılı inşaat kalıpları 22/03/1978 yılından beri tescilli olduğunu, …’nun … sayılı tasarımın 10/06/1995 yılında tescil edildiğini, bu nedenlerle mevzuata aykırı biçimde tescil edilmiş olan davalı şirkete ait 2006/… sayılı faydalı modelin hükümsüzlüğü ile sicilden telkinine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili; davacı tarafından açılmış bulunan davanın haksız ve mesnetsiz olduğunu, haksız ve mesnetsiz olan davanın reddine, yargılama ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece; bilirkişi raporu ve tüm dosya içerisindeki bilgi ve belgeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davaya konu faydalı model belgesinde korunan pvcden mamul inşaat kalıbının 1-5 nolu istemlerde tanımlanan tüm özellikleri bilirkişi raporunda belirlendiği üzere davaya konu döküman karşısında yeni olmadığı, davalıya ait TR2006/01395Y sayılı faydalı model belgesinin 1 ila 5 sayılı istemlerinin 551 sayılı KHK’ nın 156. maddesi kapsamında yeni olmadığı gerekçesiyle, faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmiştir.


Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 08/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynakça ; Yargıtay