“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : … 4.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 4.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 02.03.2011 tarih ve … sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 04.06.2013 günü hazır bulunan davacı vekili Av. … … ile davalı vekilleri Av. … ve Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri

Davacı vekili, davalıya ait … no’lu patentin yeni olmadığını, buluş basamağı kriterini de taşımadığını, patentin bilinen bir AT1 antagonisti olan valsartan ile bir kalsiyum blokörünün anti hipertansif kombinasyonunu koruduğunu, valsartan maddesinin, AT1 antagonistin INN adı olduğunu, böylece valsartan bileşiğinin ve hipertansiyon tedavisi için kullanımının patent rüçhan tarihinden önce bilindiğini, bu patentin eşdeğeri olan… sayılı Avrupa patentinin 29 Ağustos 2007 tarihinde tescil edildiğini, anılan patentin iptali için bazı ilaç şirketleri tarafından … Patent Ofisi nezdinde itirazda bulunulduğunu, itiraz işlemlerinin henüz sonuçlanmadığını, bu aşamada davalının patent belgesindeki 1 ve 5. istemlerde değişiklik yaptığını, buna rağmen davalıya ait patentin yeni olmadığını ve buluş basamağı taşımadığını, buluşun tekniğin bilinen durumuna dahil olduğuna ilişkin çok sayıda bilimsel doküman bulunduğunu ileri sürerek, davalı adına tescilli … sayılı patent belgesinin hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri

Davalı vekili, davacının gösterdiği dokümanların hiçbirisinin, müvekkiline ait patentin yeniliğini ve buluş basamağı niteliğini ortadan kaldırıcı içerikte olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, dava konusu patentteki tüm istemlerin 551 sayılı KHK.’nın 5. ve 7. maddesi anlamında yeni olduğu ancak aynı KHK’nin 9. maddesi uyarınca buluş basamağı kriterine sahip olmadığı, ayrıca … Patent Ofisi İtirazları İnceleme Kurulu kararlarının Türk mahkemeleri bakımından herhangi bir bağlayıcılığının bulunmadığı, kaldı ki EPO İtirazları İnceleme Kurulu önündeki oturumda yapılan değişikliklerin, patentteki istemlerin buluşsal adım kriteri üzerinde bir sonuç doğurmadığı, yapılan modifikasyonlara rağmen patentin hala buluşsal adım koşulunu taşımadığı ve patentlenebilir olmadığı, bu nedenle EPO kararının beklenmesi ve bilirkişi incelemesi yapılması yönündeki talebin reddedildiği gerekçesiyle davanın kabulüne, dava konusu patent üzerinde patent sahibi tarafından 31/03/2010 tarihli başvuru ile yapılan değişiklik sonucunda patentin 1, 2, 3 ve 5 no’lu istemlerinden vazgeçilmesi sonrasında TPE tarafından yeniden düzenlenen mevcut haliile dava konusu … sayılı patentin hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2- Ancak dava, 551 sayılı KHK’nin 129. maddesine dayalı, davalı adına tescilli incelemeli patent belgesinin hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

Dava konusu patent başvurusu, 10.07.1998 tarih… sayılı … patent başvurusunun rüçhanından yararlanılarak, 09.07.1999 tarihinde … numaralı PCT başvurusu yoluyla 2. fazdan … ‘ye girmiş ve … numarasını almıştır. Yargılama sırasında 31.03.2010 tarihinde davalı tarafça toplam 10 istemden oluşan patent başvurusundaki 1, 2, 3 ve 5 numaralı istemlerden feragat edilmiş ve TPE. nezdinde gerekli değişiklikler yapılmıştır. PCT başvurusu,… numarası ile … Patent Ofisi’ne (EPO) de teşmil edilmiştir. Davalı vekili bu başvuruya itirazları değerlendiren … Patent Ofisi İtirazları İnceleme Kurulu’nun patentin geçerliliğine dair karar verdiğini savunmuş ve yargılama sırasında anılan Kurulun kısa kararını dosyaya sunarak, gerekçeli kararın beklenmesini ve mahkemece değerlendirilmesini istemiş, temyiz aşamasında da gerekçeli kararını sunmuştur. Davacı yan ise … numaralı patent belgesi ile … numaralı patent belgesinin aynı koruma kapsamına sahip olmadığını ileri sürmüştür.

Mahkemece de karar yerinde belirtildiği gibi, EPO İtirazları İnceleme Kurulu kararları, mahkemece 551 sayılı KHK hükümlerine göre yapılacak değerlendirme bakımından bağlayıcı nitelikte değildir. Bu nedenle kural olarak oradaki başvuru sonuçlarının mahkemelerce bekletici mesele yapılması zorunlu değil ise de somut uyuşmazlık bakımından davalı taraf EPO nezdindeki başvurunun neticelendiğini bildirerek kısa kararını dosyaya sunduğuna göre mahkemece EPO’nun gerekçeli kararı beklenip bilirkişilerden bu hususu da değerlendiren ek rapor alınması gerekirken, bu hususun nazara alınmaması doğru olmamıştır. Her ne kadar, mahkemece karar yerinde bu hususta bazı değerlendirmeler yapılmış ise de anılan konu aynı zamanda özel ve teknik bilgiyi de gerektirmektedir. Bu durum karşısında, mahkemece dava konusu patentin korunan istemleri ile EPO nezdindeki başvuru konusu istemlerin aynı olup olmadıkları ve neticeten buluş basamağı koşulu bakımından dosyada mevcut bilirkişi raporları ile EPO tarafından yapılan değerlendirme arasında bir çelişkinin bulunup bulunmayacağı hususunda da bilirkişilerden ek görüş alınmak suretiyle sonucuna göre bir karar verilmesi için eksik incelemeye dayanılarak verilen hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ:


Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 06.06.2013 arihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Yargıtay