“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : … 3.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 27/12/2012 tarih ve 2007/14-2012/291 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı … San. ve Tic. A.Ş. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalıların 17/02/2006 tarihinde … nezdinde TR 2006/00731 U sayılı “…Sayma ve Tasnifleme Makinesi” başlıklı faydalı model belgesi başvurusunda bulunduklarını, müvekkilinin faydalı model başvurusuna süresinde itiraz ettiğini, ancak başvurunun tescil edildiğini, anılan faydalı model belgesinin yeni olmadığını, tekniğin bilinen durumuna ait olduğunu, yıllar önce kullanılmaya başlandığını iddia ederek, davalılara ait faydalı model belgesinin hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … Makine San.ve Tic. A.Ş. vekili, müvekkilinin faydalı model belgesinin yeni ve piyasada kullanılan diğer sistemlerden farklı olduğunu, banknot paraların yönlerini aynı tarafa iç silindirler vasıtasıyla döndürülmesi gibi yeni teknik özelliklere yer verdiğini savunarak davanın reddini istemiştir.


Diğer davalı, davaya cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, hükümsüzlüğü istenilen faydalı model belgesinin …sayılı patentteki şekil-1’in ve şekil-2’nin aynen kopyalanmak suretiyle şeklen alındığı, davaya konu faydalı model belgesinde parça numaralarının değiştirildiği, davaya konu faydalı model belgesinin 1 no’lu istemindeki tüm unsurların karşılaştırılan belgede aynen mevcut olduğu, tarifnameyi açıklayan çizimlerin bu belgeden alıntı olduğu, dava konusu faydalı modelin 1 ve buna bağlı 8 ‘e kadar olan istemleri yönünden yenilik içermediği, bağlı 2-8 no’lu istemlerinin işleyiş şekillerini korumaya yönelik yazılmış olduğu, ayrıca belgedeki buluşun teknik alanda uzman birinin uygulamaya koyabilmesine yeterli açıklıkta olmaması ve bu suretle tam olarak tanımlanamamış olması sebebiyle faydalı model belgesinin 551 sayılı KHK 155 ve 165. maddelerine de aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle… Y sayılı faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.


Kararı, davalı … San. Tic. A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı … San. ve Tic. A.Ş. vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı … San. ve Tic. A.Ş. vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 7,10 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 24.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynakça ; Yargıtay