ESAS NO : 2015/171
KARAR NO : 2021/201

DAVA : Patent (Patent Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 23/07/2015
KARAR TARİHİ : 18/05/2021

Mahkememizde görülmekte bulunan Patent (Patent Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı 23.07.2015 tarihli dava dilekçesinde özetle; Davalıya ait … sayılı patent belgesinin 551 Sayılı KHK uyarınca patentlenebilirlik kriterlerine haiz olmaması nedeniyle hükümsüz kılınması gerektiğini, dava konusu patentin patentlenebilirlik kriterlerine haiz olmadığını göstermek adına 10 adet (… ila … dokümanları olarak listelenmiştir) tekniğin bilinen durumuna ait dokümanının sunulduğunu, dava konusu patentin istemlerinin … karşısında yenilik şartına haiz olmadığını, bir an için yeni olduğu varsayılsa dahi bu durumda da istemlerin … dokümanı öğretilerini …,…, …, … veya … dokümanlarından herhangi biri ile birleştirdiğinde buluş basamağı niteliğine haiz olmadığını, bunların dışında …dokümanlarından herhangi biri ile…dokümanlarından birinin birleştirilmesinin dava konusu patentin lüm istemlerini aşikar kıldığını, … ila … olarak adlandırdığı ön âdeil patent dokümanını delil olarak göstermiş olup, dava konusu patentin istemlerinde açıklanan teknik bilgilerin bu delillerde var olduğunu, daha ayrıntılı olarak açıklamak gerekirse; kurutoz inhalatör (OPİ) cihazı, farmasötik kuru tozun İnhalasyon yoluna adapte edilmesi, tiyotropyum bromür, kuru tozun doz yatağı üzerinde birikmesi ve uzun süreli taşıma için adapte edilmesi, ve dozun alüminyum içeren yüksek bariyerli kapak ile nem geçirmez şekilde kapatılması özelliklerinin tamamının … no’lu referans belgede mevcut olduğu, ve dolayısıyla patentin yenilik içermediği, aynı şekilde …, … ve … sayılı dokümanların hava bıçağı cihazlar ile kuru tozun hava içerisinde dağılmasını açıklamasından dolayı bu dokümanların .. ile birlikte değerlendirilmesi neticesinde patentin buluş basamağı da içermediği, bunun dışında … belgesinin alüminyuma ilişkin açıklamalar içerdiği, … dokümanlarının da … dokümanlarından herhangi biri ile birlikte değerlendirildiğinde buluş basamağını ortadan kaldırdığı, … sayılı benzer teknik özellikleri açıklayan bir başka Avrupa patenti için EPO’nun “tiyotropiyumun alüminyum içeren yüksek bariyerli kapak Kullanılarak nem geçirmez şekilde saklanması” hususunu patentlenemez bulduğu, diğer yandan dava konusu patentin istemlerinde geçen “uzun süreli taşıma için adapte edilir” şeklinde tanımlanmış özelliğin amaç ve hedef belirten bir açıklama olduğunu, bunun yenilik değerlendirmesi yapılırken dikkate alınamayacağını, bu ifadenin ne anlama geldiğini anlamak için tarifnameye bakılması gerektiğini iddia ederek davalıya ait … sayılı patentin, tüm istemlerinin yenilik buluş basamağına sahip olmadığının tespitine ve hükümsüzlüğüne ve iplaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkili firmanın, dünyanın başlıca ilaç şirketlerinden biri olduğunu insan ve hayvanı ilaçları için yüksek tedavi değeri olan yepyeni ürünlerin araştırma. Geliştirme, üretim ve pazarlamasına adadığını, dava konusu patentin EPC’ye göre tescil edilmiş bir Avrupa Patentinin Türkiye’deki validasyonu olduğunu, bu nedenle EPC hükümleri ve FPO’nun içtihadı ve hukuki metinlerinin işbu dava kapsamında uygulanabilir nitelikte olduğunu, patentin sisteminde, yeniliğin tek bir dokümanla incelendiğini, istem unsurlarına ulaşmak üzere farklı dokümanların birleştirilip yeniliğin incelenmesine izin verilmediğini, yenilik değerlendirilmesinde bir tek dokümanın farklı parçaları ve yapılanmalarının kombine edilmesine dahi müsaade edilmediğini, tiyotropyumun yüksek sıcaklık ve nem koşullarına karşı hassas bir madde olduğu, ayrıca çok düşük dozlarda kullanıldığı, bu sebeplerle stabilite sorunlarından muzdarip olan ve biyoyararlanımı düşük olan bir madde olduğu, sözkonusu sorunların çözümü için dava konusu patentte anlatılan buluşun yapıldığı, burada sunulan özel doz yatağı sayesinde aktif maddenin kademeli olarak etkin şekilde … edildiği, … dokümanının …’ya ait …’e yönelik inhalerleri açıkladığı, buradaki doz yataklarının (cepler), bir cepteki bütün ilacın tek seferde ağız parçasına verilmesi için, kapak tabakasını zemin tabakasından sıyırmaya uygun olduğu, cihazın mekanik tasarımının da tek seferde çekişe uygun şekilde tasarlandığı ve hiçbir şekilde ilacın … ve biyoyararlanımını arttırmak üzere özel olarak tiyotropyumun uzun süreli taşınmasına yönelik tasarlanmış bir … cihazını önermediği, uzun süreli taşımaya ilişkin tarilnamede verilen açıklamaların örnek niteliğinde olduğu ve koruma kapsamını sınırlandırıcı veya genişletici şekilde yorumlanamayacağı, bu nedenle patentin … referansına karşı farklı olduğu, …, … ve … dokümanlarında açıklanan hava-bıçağı cihazının da bir dozaj elemanı ile birlikte çalışmaya uygun olduğu ve buyapının teknik olarak … dokümanında açıklanan konvansiyonel blistere uygun olmadığı, yine …, … ve … dokümanlarında alüminyum içeren yüksek bariyerli ve nem geçirmez şekilde kapatıları bir kapağa atıf olmadığı, ilaveten …, …, … ve … dokümanlarının sırf alüminyum folyo açıklıyor diye buluş basamağı incelemesine dahil edilemeyeceğini, … dokümanında ise blisterlerin ilacın uzun süreli taşınması için adapte edildiğine ilişkin bir açıklamayı çıkarmak mümkün olmadığı gibi tiyotropyuma bir atıf da olmadığı, Davacının örnek olarak verdiği … sayılı patentin “…” (… ) özelliğini içermediğini, bunun teknikte oturmuş bir anlamı olduğu, sonuç olarak dava konusu patentin yenilik ve buluş basamağı içerdiğini iddia etmiş davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı vekilinin cevaba cevaplarına ilişkin 25.04.2016 tarihli dilekçesinde özetle; Avrupa Patent Sözleşmesinin 138. Maddesi uyarınca; bir Avrupa patentinin hükümsüzlüğü davasında, hükümsüzlük davasının açıldığı ülke hukukunun uygulanacağını, dolayısıyla işbu Davada da Türk hukuku ve içtihatlarının uygulanmasının aşikar olduğu, … etkin maddesinin, alüminyum içeren yüksek bariyerli kapak kullanılarak nem geçirmez şekilde kapatılmasına ilişkin farklı bir patent daha bulunduğu, … sayılı bu patentin … patentinin Türkiye’de valide edilmesi ile geçerli olduğu, söz konusu patentin Avrupa Patent Ofisinin nihai kararı ile iptal olduğu, iptal edilen patentin dava konusu patent ile eşdeğer olmadığı, ancak buluş konusunun benzerliği Avrupa Patent Ofisinin görüşlerinin Dava konusu patentin hükümsüzlüğü konusunda önemli olduğunu belirtilerek davanın kabulü talep etmiştir.

Davalı vekili 27.05.2016 tarihli ikinci cevap dilekçesinde özetle; Dava konusu patentin esasen bir Avrupa patentine dayandığı (…) ve… validasyon yoluyla Türkiye’de ülkeselleştirildiğini, 551 sayılı KHK 4.Maddesinde hak sahibi için elverişli olması halinde uluslararası anlaşmaların ulusal hukukun önünde geldiği, davacı tarafın … Bi numaralı bir başka patentin itiraz/temyiz sürecinde EPO’nin tiyotropyum için kullanılan yüksek bariyerli alüminyum blisterlerin bazı önceki teknik belgeleri karşısında aşikar olduğuna karar verdiğini, bu nedenle Mevcut patent kapsamındaki alüminyumdan yapılan yüksek bariyerli kapağında aşikar olabileceğini iddia ettiği, ancak bu patentin dava konusu patent ile hiçbir alakası olmadığı, uzun süreli taşıma (…) ifadesinin teknik alanda uzman kişi için yerleşik bir anlamı olduğu, bu ifadenin konvansiyonel bir taşıma sistemi ile elde edilenden daha uzun süreli etki gösterme anlamına geldiği, teknik alanda uzman kişinin ölçülü doz inhalerler gibi geleneksel inhalerlerde cihazı aktive ettikten sonra ilacın hızlı ve ani şekilde inhale etmeye hazır hale getirildiğini bildiği, fakat mevcut buluşta önerilen uzun süreli taşıma ile bunun aksi bir durumun tanımlandığı, Patentlenebilirliğin değerlendirilmesi için sistematik bir yaklaşım /metodolojinin uygulanması ve … içtihadının dikkate alınması gerektiği, yenilik incelemesinde istemde yer alan unsurlara ulaşabilmek için önceki tekniğe ait birden fazla ayrık öğretinin bir araya getirilemeyeceği, bir istemdeki tüm unsurların aynı anda bir tek belgede bulunamıyorsa yeniliğin kabulünün gerektiği, buluş basamağında ise problem ve çözüm yaklaşımının Türkiye ve Avrupa’da yaygın olarak kullanılan bir metodoloji olduğu, davacı tarafın atıfta bulunduğu ne …nolu patentte ne de mevcut patente karşı atıfta bulunulan diğer önceki teknik belgelerinde, ne uzun süreli taşıma ne de özel olarak uzun süreli taşımayı temin etmek üzere sunulan tipte bir alüminyum kapaktan bahsedilmediği, uzun süreli taşımanın(prolonged release) dilekçe ekinde yer alan (…) dokümanında açıklandığı teknik alanda uzman kişi açısından son derece açık ve oturmuş bir anlamı olduğu, bu anlamın; “Geciktirilmiş salım sistemleri ilacın uzatılmış bir süre ile yavaş salımını elde edebilen herhangi bir ilaç taşıma sistemini kapsamaktadır. Eğer sistem kanda ve hedef dokuda sabit ilaç seviyesini temin etmede başarılı ise kontrollü salım sistemi olarak addedilir(…). Eğer başarısızsa ve fakat geleneksel taşıma ile elde edilen etkinin süresini uzatıyorsa uzun süreli salım (prolonged release) sistemi olarak addedilir.” Olduğu, davacı tarafın “kademeli” ifadesinin istemlerde geçmediğini iddia ettiği, ancak mevcut buluşa göre sunulan tiyotropyum dozlarının uzun süreli biçimde taşındığından bu türlü uzun süreli bir eylemin kademeli taşımayı içereceği, dilekçeye ekli …dokümanında “geciktirilmiş salım dozaj formları, ilacın üründen uzun süreli dozlanmasını, muhtemelen dağıtılan toplam dozun yarısı kadar bir başlangıç miktarı veya yükleme dozunu sunma ve hemen akabinde ilacın geri kalanını istenen süre boyunca kademeli ve yeknesak biçimde salma ile sağlamaktadır” açıklamasının bulunduğu, bu nedenle uzun süreli salımın geleneksel taşıma sistemlerine kıyasla uzatılmış bir süreç boyunca etki sağladığı ve de bu taşıma sistemlerinin bilindik …l’lerden kolayca ayırt edilebilen kademeli taşımayı gerçekleştirdiğinin açık olduğu” beyanları ile davanın reddini talep ettiği anlaşılmıştır.

Dava 551 Sayılı KHK kapsamında açılmış davalıya ait …nolu patentin hükümsüzlük talebine ilişkindir.

Dosyada tarafların bildirdikleri deliller toplanmış, TPMK kayıtları getirtilmiş, özel ve teknik bilgi gerektirmesi nedeniyle bilirkişi heyeti oluşturularak raporları alınmıştır.

Dosyaya sunulan 17.11.2016 tarihli bilirkişi raporunda özetle;”Davaya konu olan … no’lu patentin yeni olduğu ve buluş basamağı taşıdığı…” sonuç ve kanaatinin bildirildiği, sunulan 10.11.2017 tarihli bilirkişi raporunda özetle; … sayılı patentin 1 nolu bağımsız isteminin ve bu isteme bağımlı 2-4 bağımlı istemlerin veni olmadığı, yeni olarak kabul cdilse dahi buluş basamağı niteliğine sahip olmadığı, bu nedenle, patentin tüm istemlerinin hükümsüz kılınmasının gerektiği…” sonuç ve kanaatinin bildirildiği, 08.07.2020 tarihli bilirkişi raporunda özetle”… dava konusu … numaralı patentin yeni olduğu ve buluş basamağı özelliği taşıdığı…” sonuç ve kanaatinin bildirildiği anlaşılmıştır.

KANAAT VE GEREKÇE

Dava: Davalıya ait … sayılı patentin hükümsüzlüğü ve sicilden terkini istemine ilişkindir.

Türk Patent Enstitüsü Patent Daire Başkanlığından gelen …