“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21/05/2015 tarih ve 2013/93-2015/91 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının müvekkili şirkete aît “… Bilgi Ekranı” isimli buluşunu izin almaksızın kullanmak suretiyle müvekkilinin patent hakkına tecavüzde bulunduğunu, … 2012 … davalı şirketin bulunduğu 11 ve 12 nolu …’de (… ve …) teşhire sunulduğunun tespit edildiğini ileri sürerek, “… Bilgi Ekranı’’ isimli buluşa ilişkin davalı şirket tarafından patent hakkına yönelik vaki tecavüzlerin önlenmesini ve durdurulmasını; fazlaya ilişkin hak ve alacakları saklı kalmak kaydıyla, müvekkili şirketin uğradığı zararlara karşılık 50.000,00 TL maddi, 10.000,00 TL manevi tazminatın, tecavüz tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkili şirketin, … Grubu markalarının Türkiye’deki distribütörü olduğunu; davacıya ait ürünün buluş olarak kabul edilemeyeceğini, müvekkilinin otomobil fuarında tanıtım için bilgisayar teknolojisinden yararlanıldığını, bu kullanımın basit bir kullanım olup, otomobile ait bilgilerin tablete aktarılarak daha önce kağıt üzerinde yapılan tanıtımın aynı şekliyle gerçekleştirildiğini, … … 2012 etkinliği bitmiş olduğundan durdurulması veya giderilmesi gereken bir tecavüzün bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve benimsenen 12.02.2015 tarihli bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalının kullandığı ürünün sadece kendi emtiasını tanıtma amaçlı olup, başka bir işleve sahip olmadığı, bu istemin kısmen davacı patentinin 1.istemi içinde yer alsa da patent kapsamının geniş olması nedeniyle benzerlik teşkil ettiği, davalının genel 1 numaralı istem dışında tecavüz teşkil edecek bir başka kullanımının olmadığı, sadece kendi araçlarına ilişkin tanıtım yapmadan ibaret olan kullanımın davacının patent hakkına tecavüz teşkil etmediği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.


Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 24/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynakça ; Yargıtay