T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

DOSYA NO : 2018/2540 Esas
KARAR NO : 2018/1813 Karar

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ : 21/03/2018
NUMARASI : 2018/86 E., 2018/90 K.

DAVANIN KONUSU : İhtiyati Tedbir
KARAR TARİHİ : 14/09/2018

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. ve 356. maddeleri gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Tespit talep eden vekili dilekçesinde; davalılar tarafından üretim, dağıtım ve satımı yapılan makinelerin müvekkili adına tescilli patent unsurlarını taklit etmek suretiyle müvekkilinin patent hakkına tecavüz ettiğini, patente tecavüz fiillerinin durdurulması, patent konusu tamburların üretilmesi, satılması, kullanılması, ithal ve ihraç edilmesi veya bu amaçlarla elde bulundurulması ve bunlarla sınırlı olmamak üzere patent hakkına tecavüz eden muhtemel tüm fiillerin durdurulması ve önlenmesi, patent konusu tamburun uygulanmasını mümkün kılan, bunun esasını teşkil eden bir kısmı ile ilgili unsurların veya araçların davalılar tarafından kullanılmasının durdurulması, önlenmesi tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren makineler bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara dava sonuçlanıncaya kadar el konulması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiştir.

İlk derece mahkemesi tarafından tespit talebi kapsamında marka patent vekili makine mühendisi bilirkişiden alınan 20.04.2018 tarihli raporda …. AŞ firmasının adresinde yapılan incelemede makine üretimi yapılmadığı, kot pantolon yıkama-sıkma işlemi yapan bir firma olduğunun görüldüğü, yıkama-sıkma işleminin yapıldığı bölümde … numaralı yıkama sıkma makinesi buluş başlıklı patent belgesinin kapsamında kalabilecek kazan yapısına sahip 4 adet yıkama- sıkma makinesinin var olduğunun görüldüğünü, … ibareli MNT 4910 LT model yıkama-sıkma makinesi tamburunun patent belgesiyle aynı teknik özelliklerde olduğunu, patent belgesinin koruma kapsamına tecavüz oluşturduğunu beyan ettiği görülmüştür.

İlk derece mahkemesinin 24.04.2018 tarihli kararıyla, “Dosyaya ibraz edilen bilirkişi raporu, delil tespiti, patent kayıtları dikkate alındığında yargılamanın etkinliğinin sağlanması, zararın genişlemesinin engellenmesi, HMK 389, 6769 sayılı SMK 159 madde gereği ihtiyati tedbir talebinin kabulüne, ihtiyati tedbir talep edene ait 2016/14526 B numaralı patent belgesinin koruma kapsamı dikkate alınarak karşı tarafların … 4910 LT model yıkama sıkma makinesi tamburunun ürünler üzerinde kullanılmasının, tanıtımının yapılmasının, piyasaya sürülmesinin engellenmesine, ürünlere, kalıplara, tanıtım evrakına el konulmasına, yediemine teslimine, 100.000 TL nakdi veya muteber banka teminat mektubu yatırıldığında ihtiyati tedbirin uygulanmasına,” karar verilmiştir.


… Tic. AŞ vekilinin itiraz dilekçesi üzerine mahkemenin 02.05.2018 tarihli ara kararıyla tedbir kararının durdurulmasına, itirazın duruşmada değerlendirilmesine karar verilmiş, 07.06.2018 tarihli duruşmada da “patent konusu makinenin üretiminin bulunmadığı, ticari amaçlı makinenin alım satımının yapılmadığı, davalı tarafın işletmesinde makineyi kullanan taraf olup söz konusu kullanımın patent ihlalinde bir kullanım olup olmadığının esas yargılama ile çözümünün mümkün olduğunun davalı tarafın hukuki bir kullanımda bulunup bulunmadığının tartışılmasının gerekli olduğunu, verilecek tedbir kararının davalı taraf için telafisi mümkün olmayan zarar getireceği” gerekçesiyle itirazın kabulüne, davalı … Tekstil Yıkama San. Tic. AŞ yönünden tedbir kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Tedbir talep eden vekilinin süresinde ibraz ettiği istinaf dilekçesinde davalının adresinde tespit yapıldığı ve adreste … ibareli … model yıkama-sıkma makinası tamburunun talep edenin patent belgesinin koruma kapsamına tecavüz oluşturduğunun tespit edildiği ve tedbir talebinin kabul edildiğini, firma adresinde bilirkişinin katılımıyla tedbirin uygulandığını ve haciz tutanağı tutulduğunu, davalının davacıya ait buluş konusu makinaları ticari amaçla elde bulundurması ve uygulamaya koymak suretiyle kullanımının SMK gereğince patent hakkına tecavüz sayılan bir eylem olduğunu, kişisel kullanımdan söz edebilmek için ürünlerin ticaret alanına çıkarılmaması ve bunlardan gelir elde edilmemesinin beklendiğini, davalının kullanımının ise ticari olduğunu, davalının davacının patenti için … ile inhisari lisans sözleşmesi yapıldığını bildiğini, iletişime geçtiğini ve fiyat araştırdığını beyanla tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin kararın bozularak yeniden ihtiyati tedbire karar verilmesini talep etmiştir.

…. AŞ vekili istinaf talebine cevap dilekçesinde özetle, müvekkilinin makine üreticisi olmadığına ilişkin önceki beyanlarını tekrar ettiklerini, fikri mülkiyet iddiasıyla açılmış bir hükümsüzlük davası olması halinde tedbir kararı verilmemesinin hakkaniyet gereği olduğunu, diğer davalı … tarafından İstanbul 1. FSHHM’nin 2018/213 esas sayılı dosyası ile dava açıldığını, bekletici mesele yapılması gerekeceğini, müvekkilinin patent konusu ürünü üretip satmadığını, tekstil faaliyetinde üretiminin bir parçası olarak kullanıldığını, bilirkişi raporunun da oldukça yüzeysel ve denetime elverişli olmadığını, patent iddiaları ile makinelerinin diğer bileşenlerinin ilişkisi açıklanmadığını, tüm makinelerin kullanımının engellenmesi arasında bir orantılılık bulunmadığını beyanla istinaf taleplerinin reddedilmesini talep etmiştir.

Talep eden adına TPMK nezdinde tescilli yıkama-sıkma makinesi buluş başlıklı 2016/14526 sayılı patent belgesinin 23.10.2017 tarihinde tescil edildiği görülmüştür.

GEREKÇE:

Bakırköy 1. FSHHM’nin 07/06/2018 tarihli kararının gerekçesinde davalı tarafın işletmesinde makineyi kullanan taraf olduğunu, söz konusu kullanımın patent ihlalinde kullanım olup olmadığının esas yargılama ile çözümü mümkün olduğunu, davalı tarafın hukuki bir kullanımda bulunup bulunmadığının tartışılmasının gerekli olduğunu beyan ettiği, tedbire itiraz eden vekilinin ise dilekçesinde, …Tekstil AŞ’nin makineleri ticari amaçla elde bulundurduğunu, kullanımının SMK gereğince patent hakkına tecavüz sayılan bir eylem olduğunu ileri sürdüğü anlaşılmıştır. Dosya kapsamında alınan patent vekili makine mühendisi bilirkişinin 20/04/2018 tarihli raporunda “… firmasının makine üretimi yapmadığı, kot pantolon yıkama-sıkma işlemi yaptığı, firmanın yıkama-sıkma işleminin yapıldığı bölümde …numaralı yıkama-sıkma makinesi buluş başlıklı patent belgesi kapsamında kalabilecek kazan yapısına sahip 4 adet yıkama-sıkma makinesi bulunduğunu beyan ettiği, …AŞ’nin kullanımının SMK 153/1 maddesi kapsamında kişisel ihtiyaçlar ölçüsünde kullanım olup olmadığının yargılamayı gerektirdiği göz önüne alınarak ilk derece mahkemesinin 07/06/2018 tarihli tedbirin kaldırılması kararının haklı ve yerinde olduğuna, istinaf talebinin esastan reddine karar verilmiştir.

KARAR:

6100 sayılı HMK.’nın 353/1-b-1 maddesi gereğince yerinde görülmeyen istinaf isteminin ESASTAN REDDİNE,

Harç peşin olarak alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,

İstinaf yargılama giderlerinin … üzerinde bırakılmasına,

İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından istinaf aşaması için ayrıca avukatlık ücreti takdirine yer olmadığına,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oy birliği ile ve kesin olarak karar verildi. 14/09/2018

Kaynak: Yargıtay