“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12/07/2016 tarih ve 2014/233-2016/135 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı adına tescilli elbise askısı şeklinde hava temizleyici koku kutusu başlıklı faydalı model belgesine konu ettiği buluşun yeni olmadığını, uzun yıllardır kullanıldığını, distribütörü olduğu firma tarafından daha önce üretildiğini, … Patent Ofisinde bulunan bazı patentlerle benzediğini ileri sürerek faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia  ve Görüşleri


Davalı, davaya cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, faydalı modele konu buluşun başvuru tarihi itibariyle yenilik içermediği gerekçesiyle davanın kabulüne, 2010/08321 nolu faydalı model belgesinin yenilik vasfı bulunmadığından hükümsüzlüğüne, TPE kayıtlarından terkin edilmesine karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 23/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay