“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 11/11/2014 tarih ve 2014/194-2014/208 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacılardan … A.Ş. vekili ve davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, davalı şirketin sahibi olduğu 01.08.1991 tarihli patent belgesine dayalı olarak müvekkilleri aleyhine …Ticaret Mahkemesi’nin 1997/139 Esas sayılı dosyası ile haksız rekabetin ve patente vaki tecavüzün önlenmesi davası açtığını, … Mahkemesi’nin 1997/2127 D.İş sayılı dosyası ile de ihtiyati tedbir kararı alıp uygulattırdığını, müvekkilince davalının patent belgesinin iptali yönünde açılan davanın da tecavüz davası ile birleştirildiğini, nihayetinde ihtisas mahkemesi tarafından davalının patentinin hükümsüzlüğüne karar verildiğini ve kararın 31.07.2002 tarihinde kesinleştiğini, davalı tarafın anılan mahkeme kararının kesinleşme tarihine kadar tedbir kararını kaldırmadığını, söz konusu davanın ilk aşamada reddedilmesine ve Yargıtay’ca da usulden bozulmasına rağmen 16.03.2001 tarihinde … Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunarak uluslararası fuar alanında davacıların standına baskın yaptırdığını, 10.05.2001 tarihinde … Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunarak patent belgesi ile ilgisi olmayan malların gümrükten çekilmesine günlerce engel olduğunu, …’ya dahi yapılan şikayet ile müvekkillerinin ticari itibarı ve kredilerinin sarsıldığını, müvekkillerinin maddi ve manevi zarara uğradığını ileri sürerek, her bir davacı açısından ayrı ayrı maddi/manevi tazminata hükmedilip, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda tüm dosya kapsamına göre bozma kapsamı dışında kalan konularda yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığına, önceki kararda gerekçede maddi ve manevi tazminat miktarlarının maddi hata sonucu sehven ters yazıldığı anlaşıldığından BK’nın 42. ve 43. maddeleri de dikkate alınarak taktiren 30.000 maddi tazminatın, 15.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacı … Yat. Tic. A.Ş.’ye verilmesine, fazla taleplerin reddine, hüküm özetinin karar kesinleştikten sonra ilanına karar verilmiştir.


Kararı, davacılardan … Tic. A.Ş. vekili ve davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacılardan … Tic. A.Ş. vekili ve davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılardan … Tic. A.Ş. vekili ve davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacı …Ş.’den alınmasına, aşağıda yazılı bakiye 2.305,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 11/02/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay