“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : … 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/12/2014 gün ve 2013/147 – 2014/369 sayılı kararı bozan Daire’nin 11/11/2015 gün ve 2015/4941 – 2015/11860 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “Vent-O-Sal 5,0 mg/2,5 mg Nebülizasyon için inhalasyon çözeltisi içeren tek dozluk Flakon ve Vent-O-Sal 2,5 mg/2,5 mg Nebülizasyon için inhalasyon çözeltisi içeren tek dozluk Flakon” isimli ürün için Sağlık Bakanlığı nezdinde ruhsat başvurusunda bulunduğunu, bu aşamada davalıya ait … sayılı patent belgesini ihlal etmediğini saptadığını ve 551 sayılı KHK’nın 149. maddesi uyarınca işbu davanın açıldığını, müvekkiline ait ürünün formülasyon ve üretim prosesinin hiçbir aşamasında kenetleyici ajan kullanılmadığını ve davalının patent belgesi ile korunan unsurlardan farklı olduğunu, dolayısıyla müvekkili ürününün davalı patentini ihlal etmediğini ileri sürerek, müvekkili ürününün ve fiillerinin davalı adına koruma altına alınmış olan … sayılı patente tecavüz etmediğinin tespitini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın kabulü ile davacının ürünlerinin 23/10/2014 tarihi itibariyle davalının … sayılı patentine tecavüz etmediğinin tespitine dair verilen kararın davalı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 4,60 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 28/09/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay