“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 01/10/2015 tarih ve 2015/320-2015/504 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı adına tescilli 2009/07290 sayılı “…” buluş başlıklı faydalı modelin yenilik özelliği taşımadığını, faydalı modelin üç boyutlu bir ürüne uygulanan basit bir çözümü içeren buluş niteliğinde olduğunu, ayrıca davalı firma tarafından 25/09/2006 tarihinde başvurusu gerçekleştirilmiş olan 2006/05246 sayılı “… yangın söndürme sistemi” başlıklı incelemesiz patent konusu buluşun da işbu davada hükümsüzlüğü talep olunan faydalı model ile aynı nitelikte olduğunu ileri sürerek, dava konusu faydalı model tescilinin hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacı iddialarının yerinde olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama neticesinde; davalı adına tescilli olan 2009/07290 sayılı faydalı modelin alınan bilirkişi ek raporunda açıklandığı üzere, yenilik içeren “basınç kutusu”nun “yangın anında, boru içerisindeki basıncın kararlı ve verimli bir şekilde düşmesini sağlayarak boşaltma mekanizmasını tetiklediği” istem setinde açıklanmış olmakla, faydalı modelin yenilik unsurunu içerdiği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay