“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 4. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 4. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16.12.2014 gün ve 2014/81-2014/271 sayılı kararı onayan Daire’nin 16.09.2015 gün ve 2015/3818-2015/9341 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalıya ait TR 2001 0062 B no’lu patentin yeni olmadığını, buluş basamağı kriterini de taşımadığını, patentin bilinen bir AT1 antagonisti olan valsartan ile bir kalsiyum blokörünün anti hipertansif kombinasyonunu koruduğunu, valsartan maddesinin, AT1 antagonistin INN adı olduğunu, böylece valsartan bileşiğinin ve hipertansiyon tedavisi için kullanımının patent rüçhan tarihinden önce bilindiğini, bu patentin eşdeğeri olan EP 1 096932 B1 sayılı Avrupa patentinin 29 Ağustos 2007 tarihinde tescil edildiğini, anılan patentin iptali için bazı ilaç şirketleri tarafından Avrupa Patent Ofisi nezdinde itirazda bulunulduğunu, itiraz işlemlerinin henüz sonuçlanmadığını, bu aşamada davalının patent belgesindeki 1 ve 5. istemlerde değişiklik yaptığını, buna rağmen davalıya ait patentin yeni olmadığını ve buluş basamağı taşımadığını, buluşun tekniğin bilinen durumuna dahil olduğuna ilişkin çok sayıda bilimsel doküman bulunduğunu ileri sürerek, davalı adına tescilli TR 2001 0062 B sayılı patent belgesinin hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen kararın davalı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davalı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 7,80 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 15.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay