“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 3. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17/09/2015 tarih ve 2013/258-2015/182 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının … nezdinde “kenenin çıkartılması için tertibat” buluş başlığını taşıyan TR 2007 … T4 numaralı patenti kendi adına tescil ettirdiğini, bu patent hakkına dayanarak … 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2013/73 esas sayılı dosyasında müvekkilinin, davalının ürününe benzer ürünü üretip piyasaya sürdüğünü iddia ile tecavüzün tespiti ve önlenmesi istemli dava açtığını, bu davanın halen derdest olduğunu, müvekkiline ait firmanın 1980 yılından beri çeşitli medikal ürünleri üreten köklü bir firma olduğunu, davalı adına tescilli patentin buluş özelliği bulunmadığını, tekniğin bilinen durumu olduğunu iddia ederek davalı adına tescilli patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkili firmanın bilim adamları ile ortak bir çalışma yaparak keneyi tek parça halinde tıbbi yardım almadan çıkarmaya yarayan kartı geliştirdiğini, bu buluşu … nezdinde TR 2007… T4 nolu sertifika ile 13/09/2002 tarihinde 20 yıl süreli olarak tescil ettirdiklerini, buluşun patentin tüm unsurlarını taşıdığını, davacının buluşun yenilik olmadığı iddialarının doğru olmadığını, ürünün ciddi araştırmalar sonucunda geliştirildiğini, ürettikleri kene kartının kötü niyetli 3. kişiler tarafından da üretilmeye başlandığını, davacı hakkında da … 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2013/73 Esas sayılı dosyasında dava açtıklarını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; dava, davalı adına tescilli TR 2007 … T4 sayılı patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesi istemine ilişkin olduğu, davalı patentinin bir bağımsız ve 5 bağımlı istemden oluştuğu, dosyaya karşılaştırmaya esas alınacak doğrudan doküman sunulmadığı, patentin istemleri ile genel yaygın bilgi karşılaştırılmak suretiyle yapıldığında ve özellikle koruma kapsamının yönteme ilişkin değil, patentin ürün istemlerine yönelik korumanın söz konusu olacağı, yapılan kıyaslamada da tüm dünyada kabul gören sisteme göre istemlerde belirtilen kene çıkartma kartındaki tertibatın kredi kartı şeklinde tasarlanmış olması ve bu kartın bir kişi ya da hayvanın derisini ısırmış ve ağzını deri içine gömmüş olan kene ya da benzeri kan emici böceğin çıkartılmasında kullanım için ince yarık ile tasarlanmış bir köşe alanına sahip olmasının genel yaygın bilgi kapsamına dahil olmadığı, dolayısıyla yenilik özelliği taşıdığı,yenilik unsurunun bulunmadığı yolundaki iddiaların kanıtlanmadığı, istemlerin açık olduğu ve tarifnamede belirtilen anlatımların teknik bir uzmanın buluş konusunu hayata geçirmesini sağlayacak açıklıkta bilgileri içermesi sebebiyle bu yöndeki iddiaların yerinde olmadığı, istemlerden hiç bir unsurun cerrahi metot adımını içermediği, yine tedavi usulü, fiziksel aktivite veya aksiyon ile ilgili olarak yer almadığı, bir ürüne yönelik unsurlar içerdiği hususları dikkate alındığında patentlenemeyen buluş kapsamında da kalmadığı, hükümsüzlüğü istenilen patentin yeni olduğu, tekniğin bilinen durumunu aştığı, konusunda ve teknik alanda uzman birinin onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak nitelikte tarifnamesinin açıkça anlaşılabilir olduğu, 551 sayılı KHK’nın 129. maddesinde belirtilen hükümsüzlük hallerinin mevcut olmadığı gerekçesiyle kanıtlanamayan davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 05.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay