“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :… 2. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada… 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 10/07/2015 gün ve 2013/136 – 2015/173 sayılı kararı onayan Daire’nin 09/02/2017 gün ve 2016/1488 – 2017/686 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin TPE nezdinde farklı eklemelerle birlikte çok sayıda “Miss Turkey”, ‘Miss University of Turkey”, “Miss” ve “Queen of Turkey” ibareli ve bazıları için şekilden oluşan tescilli markaların sahibi olduğunu, bu marka tescillerinin en eskisinin 1995 yılına dayandığını; müvekkili şirket adına tescilli “Miss Turkey+şekil” markasının ayırt edilemeyecek derecede benzerinin hiçbir kullanım hakkı sağlanmadan, ulusal yayın yapan STAR TV adlı televizyon kanalında haksız şekilde kullanıldığını, diğer davalı Elidor tarafından www.elidormissturkey.com.tr alan adı altında faaliyet gösteren internet sitesi üzerinden bahsi geçen televizyon yayını ile ilgili duyurular yapıldığını ve bu yolla büyük gelir elde edildiğini, müvekkili şirketin iyi niyetli olarak davalılara ihtarnameler gönderdiğini fakat davalıların bu ihtarnamelere cevaben televizyon kanalında yapılan yayının davalılardan C.İ.K Prodüksiyon Tic. Ltd Şti adına TPE nezdinde tescilli “MISS TURKEY+şekil” markasına dayandığının belirtildiğini, fakat 35 ve 41. sınıflarda tescilli 174931 numaralı markayla TV, Radyo, internet ve diğer ortamlarda yayın yapma olanağı bulunmadığını, müvekkilinin 2001 06780 nolu ve 03. 25. ve 41. sınıflarda tescilli “MISS TURKEY+ şekil” markası ile 2001 18734 no’su ile 38. sınıfta adına tescilli “MISS TURKEY+şekil markalarının davalı CİK Prodüksiyon adına tescilli ”MISS TURKEY+şekil” markası ile ayırt edilemeyecek derece benzer olduğunu, bu durumun ortalama tüketici nezdinde karıştırılma ihtimali yarattığını ileri sürerek, marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin tespitine, şimdilik 15.000,00 TL maddi, 15.000,00 TL manevi ve 15.000,00 TL itibar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini istemiştir

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, Star TV’nin davalı Doğuş A.Ş ile ilgisi bulunmadığından davalı Doğuş Yayın Grubu hakkında açılan davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine, davalı … Tic. Ltd. Şti’nin güzellik yarışmaları organize ettiği, davalının bu faaliyeti, adına tescilli olan markanın hizmet listesinde yer alan bir faaliyet olduğundan davalının markasal kullanımının hukuka uygun olduğu, davacı, güzellik yarışması organizasyon hizmetinde gerçek hak sahibi olduğunu iddia etmiş olmakla birlikte bu iddiasını ispat eden delilleri dosyaya ibraz etmediğinden, tescilde öncelik ilkesi gereğince, belirtilen hizmet alanında (güzellik yarışması organizasyon hizmeti) “MISS TURKEY+şekil” ibaresini kullanım hakkının davalı … Tic. Ltd. Şti.’ne ait olduğu gerekçesiyle, diğer davalılar hakkındaki davanın da esastan reddine dair verilen kararın davacı vekili tarafından temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 24/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay