“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : İZMİR FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada İzmir Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18/11/2015 gün ve 2012/10 – 2015/167 sayılı kararı bozan Daire’nin 23/02/2017 gün ve 2016/1883 – 2017/1075 sayılı kararı aleyhinde taraf vekilleri tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davacının “arex + şekil” ibareli 6, 16 ve 21. sınıflarda kayıtlı 205921 sayılı markanın sahibi olduğunu, davalının ise “Parex + şekil” markasını kullanarak, müvekkilinin marka hakkına tecavüzde bulunduğunu, davalının haksız olarak tescil edilmiş “Parexil” ve “Parexfresh” markalarına ve henüz tescili bulunmayan “parex” ibareli marka başvurusuna dayanarak ürünlerinde “parex” ibaresini kullandığını ileri sürerek; markaya tecavüzün tespitini, önlenmesini, giderilmesini, tecavüzün durdurulmasını, tecavüz oluşturan her türlü kullanımın ortadan kaldırılmasını, tecavüzlü ürün ve tanıtım gereçlerinin toplanıp, imhasını, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 50.000 TL maddi, 50.000 TL manevi tazminatın haksız eylem tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davanın kısmen kabulüne, davalının, davacı adına tescilli “arex” ibareli markası ile iltibaslı ve tecavüzlü “parex” markasını, markayla aynı sınıf emtiada kullanmasının markaya tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, markaya tecavüzün durdurulmasına, giderilmesine, tecavüz oluşturan her türlü tanıtım gereçlerine, tecavüzlü markayı taşıyan ürün ve ambalajlara el konulmasına, bunların imhasına, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere 50.000 TL maddi, 20.000 TL manevi tazminatın 25/10/2011 tarihinden itibaren işleyen değişen oranlı ticari faiziyle davalıdan tahsiline dair verilen kararın taraf vekillerince temyizi üzerine karar Dairemizce davalı yararına bozulmuştur.


Taraf vekilleri, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, taraf vekillerinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen taraflardan ayrı ayrı alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 18/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay