“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 06/02/2017 tarih ve2015/176-2017/34 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin asıl ve birleşen davalarda davacı vekili ile asıl ve birleşen davalarda davalılar vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Asıl ve birleşen davalarda davacı vekili, davacının şase düzeltme işlemi gören sistem buluş sahibi olduğunu, 551 sayılı KHK kapsamında tescilli buluşunun davalı tarafından lisansız ve izinsiz olarak kullanıldığını, hukuka aykırı kullanımın … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2005/7 D.İş sayılı dosyasından tespit edildiğini, davalının patentin hükümsüzlüğü istemli dava açtığını, firmalara haksız patent iddiasında bulunulduğunun iddia edildiğini ileri sürerek asıl ve birleşen 2005/394 sayılı dosyalarda tecavüzün tespiti ile men’i ve 25.000 TL manevi tazminat ile fazlaya ilişkin hakkı saklı tutarak 5.000 TL maddi tazminatın, birleşen 2016/285 sayılı dosyadan ise tecavüzün tespiti ile men’i ve fazlaya ilişkin hakkı saklı tutarak 5.000 TL maddi tazminatın tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davacı vekili, 07.06.2011 tarihli ıslah dilekçesi ile dava değerini 13.045,04 TL ‘ye yükseltmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Asıl ve birleşen 2005/394 sayılı davalarda davalı vekili, dava konusunun incelemesiz patent olduğunu, yenilik vasfının ve patent olarak tescil edilebilirlik özelliğinin bulunmadığını, … 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2005/24 D.İş dosyasından tespit yapıldığını, 2005/176 sayılı dosyadan hükümsüzlük davası açtıklarını, birleşen 2016/285 sayılı dosyada ise derdestlik itirazında bulunduklarını, talebin zamanaşımına uğradığını, patent belgesinin geçersiz hale geldiğinden dava hakkı bulunmadığını, derdest diğer dosyalarda davacının müşterek-müteselsil sorumluluğa dayanmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Bozmaya uymakla yapılan yargılamada mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, yargıtay bozma ilamı doğrultusunda davacı vekilinden ıslah dilekçesini açıklaması istendiği, davacı vekilinin müteselsil sorumluluğa dayandıklarını belirtmişse de ıslah dilekçelerinde müteselsil sorumluluğa ilişkin bir beyanın bulunmadığı, ıslah dilekçesinde belirtilen dava değerinin yarı oran üzerinden 2005/393 – 2005/394 sayılı dosyalar için kabulü gerektiği, alınan bilirkişi raporlarında asıl dosya davalısı … yönünden 1.057,54 TL, birleşen 2005/394 sayılı dosya davası Kartallar şirketi yönünden 3.618,64 TL maddi tazminatın hesaplandığı, birleşen 2016/285 sayılı dosya yönünden talebin zarar tarihinde yürürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanunun 60. maddesine göre bir yıllık zamanaşımına tabi olduğu, davacı vekilinin 29/04/2008 tarihli duruşmada verilen tedbir kararıyla zararı öğrendiği, davanın zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle asıl ve birleşen 2005/394 sayılı dosyalar yönünden davanın kısmen kabulüne, birleşen 2016/285 sayılı dosya yönünden davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, asıl ve birleşen davalar davacı vekili ile asıl ve birleşen davalar davalılar vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve uyuşmazlıkta ceza zamanaşımı süresi uygulanamayacak olmasına göre, davacı vekili ile asıl ve birleşen davalar davalılar vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekili ile asıl ve birleşen davalar davalılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 226,23 TL temyiz ilam harcının temyiz eden asıl ve birleşen davalarda davalılardan alınmasına, aşağıda yazılı bakiye 39,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden asıl ve birleşen davalarda davacıdan alınmasına, 09/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay