“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09/07/2015 gün ve 2015/120 – 2015/257 sayılı kararı onayan Daire’nin 29/03/2017 gün ve 2015/14036 – 2017/1874 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; müvekkilinin “… Işını Radyasyonu’na Karşı Yeni Nesil Koruyucu Hibrit Polimer Bileşik” adlı buluşun sahibi olduğunu, anılan buluşun dava dışı …. Holding A.Ş. tarafından gasp edilerek patent tesciline konu edildiğini, bunun üzerine müvekkilinin patent başvurusunun gasbının sonuçlarının ortadan kaldırılması istemiyle dava açtığını, davanın kabul edildiğini ve patent isteme hakkının gerçek hak sahibinin … olduğunun tespit edildiğini, alınan kararla 551 sayılı KHK’nın …/son maddesi gereğince kararın kesinleşme tarihinden itibaren üç aylık süre ile patent verilmesi işlemlerinin ertelenmesine hükmedildiğini, anılan kararın 07.05.2013 tarihinde kesinleştiğini, … ay içerisinde 22.07.2013 tarihinde müvekkilinin …’ye başvuruda bulunarak 551 sayılı KHK’nın …/1-a maddesi uyarınca 2008/7693 sayılı patent başvurusunun kendi başvurusu olarak kabul edilmesini ve işlem görmesini istediğini, Patent Dairesi Başkanlığı’nın ……..2013 günlü yazısıyla 2008/7693 sayılı patent başvurusunun geçersiz sayılması sebebiyle istem sahibinin başvurusu olarak sayılacak ve işlem görecek bir patent başvurusunun bulunmadığı gerekçesiyle istemi reddettiğini, anılan karara 22.01.2015 tarihinde itirazda bulunduklarını, zira 551 sayılı KHK’nın …/ son maddesi gereğince patent isteme hakkını belirlemek için açılan davanın sonuçlanmasına kadar başvurunun müvekkilinin rızası olmaksızın geri alınamayacağını, … … kararıyla itirazını da reddettiğini ve 2008/7693 sayılı patent başvurusunun 2011 yılı sicil ücretinin ödenmediğinden son bulduğunun belirttiğini, yayınının ….06.2012 tarihinde yapıldığını, altı aylık ek süre içerisinde de ücretin ödenmediğini, bu sürenin ……..2012 tarihinde son bulduğunu, mahkeme kararının üç aylık erteleme hükmünün 14.01.2013 ila 14.04.2013 tarihleri arasındaki süreyi kapsadığının gerekçe gösterildiğini, kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu, husumet içerisinde bulundukları dava dışı başvurucu şirketin ücreti ödememesinin sorumluluğunun müvekkiline yüklenemeyeceğini ileri sürerek … … kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca davanın reddine dair verilen karar davacı vekili temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,… TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/…. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 27/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay