“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 11. HUKUK DAİRESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen …/11/2016 tarih ve 2015/790 E – 2016/308 K. sayılı kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair … Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi’nce verilen 03/05/2017 tarih ve 2017/477-2017/393 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin botanikte Capparaceae diye adlandırılan kapari bitki çiçeğinden şifa amaçlı çay elde etme usulü ve bu usulle elde edilmiş çayı bulduğunu, bulduğu usule ve çaya ilişkin Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak TR 209 01033 B nolu patent hakkını elde edip belgesini aldığını, davalı şirketin davacının patent hakkına tecavüz ederek kapari çayı mamulünün imal ve satışını gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini, taklit ürünleri piyasaya sürdüğünü, davalıya 18/08/2015 tarihli ihtarname gönderildiğini, ihtarnamenin tebliğine rağmen 551 sayılı KHK ile yasaklanan fiillerini sürdürdüğünü ileri sürerek, davalı şirketin üretiminin davacının patentli usul ve ürününe tecavüz ettiğinin ve eylemlerinin haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, haksız tecavüz oluşturan üretiminin durdurulmasına, patentten doğan haklara tecavüz suretiyle üretilen ürünlere ve taklit ürünün üretiminde doğrudan doğruya kullanılan makine, kalıp ve cihazlara el konulmasına, tecavüzün önlenmesi için tedbirlerinin alınmasına ve kararın ilanını karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı davaya cevap vermemiştir

Yerel Mahkeme Kararı


İlk derece mahkemesince tüm dosya kapsamına göre, davacıya ait usul ve patentinin ihlal edilip edilmediği konusunda ihlal sonucu elde edilen ürünün yeni bir ürün olmaması, farklı yöntemlerle de eskiden beri elde edilebilir olması sonucunda 551 sayılı KHK hükümlerine göre bu husustaki ispat yükünün davacıya ait olduğu, davacı tarafından sunulan delillerin ihlal iddialarının ispata yeterli olmadığı, bitki çaylarının benzer şekilde tüketime sunulduğu değerlendirilerek davalı şirketin davacı tarafın patent hakkına yönelik tecavüz oluşturacak ve haksız rekabet sayılacak eyleminin bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.


Karara karşı davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.

Yargıtay Kararı


Bölge Adliye Mahkemesince, tüm dosya kapsamına göre, davacı vekilinin istinaf başvurusunun, ilk derece mahkemesi kararının usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunmadığı gerekçesiyle esastan reddine karar verilmiştir.


Bölge Adliye Mahkemesi kararı, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.


Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına ve dava konusu bitkisel çay ürününün davacıya ait incelemesiz patent hakkının koruma kapsamındaki usul ile elde edildiği hususunun kanıtlanamamasına göre, yapılan istinaf başvurusunun HMK’nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye …,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 22/01/2019 kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay