“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : İSTANBUL(KAPATILAN) 4.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada İstanbul(Kapatılan) 4.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 08/10/2015 gün ve 2014/157 – 2015/167 sayılı kararı onayan Daire’nin 25/04/2017 gün ve 2015/14883 – 2017/2403 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, tanınmış “LOVEPINK” markaları üzerinde müvekkilinin hak sahibi olduğunu, 2005 yılından itibaren müvekkilince kullanılıp 2008 yılından beri de menşe ülke ABD’de ve Dünyanın diğer bir çok ülkesinde tescil edildiğini, “PINK” ibareli markaların da Türkiye dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde tescilli olduğunu, davalının TPMK nezdinde 2011/25251 sayılı “LOVEPINK” ibaresini kötüniyetli olarak tescil ettirdiğini ileri sürerek davalı adına tescilli 2011/25251 sayılı “LOVEPINK” markasının tescilli olduğu tüm mal ve hizmet sınıflarında hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri ayrı ayrı davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın kabulüne dair verilen karar davalı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Davalı vekili bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 30/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay