“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 04/10/2013 gün ve 2013/138 – 2013/181 sayılı kararı onayan Dairenin 09/05/2017 gün ve 2017/1339 – 2017/2729 sayılı kararı aleyhinde davalı …Ş. vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin özellikle un emtiasında tanınmış ‘SİNANGİL UNLARI-ÇİFT KOÇ’ ibareli markanın sahibi olduğunu, anılan markasının serilerinin bulunduğunu, davalı …Ş’ye ait ‘TEK LEYLEK’, ‘ÇİFT LEYLEK’ ve ‘ÜÇ LEYLEK’ markalarla müvekkili adına tescilli ‘SİNANGİL UNLARI ÇİFT KOÇ’, ‘SİNANGİL UNLARI TEK YILDIZ’ ile türev markaları ‘TEK KOÇ’, ‘ÇİFT KOÇ’, ‘TEK YILDIZ’ ve ‘ÇİFT YILDIZ’ ibareli markalarına tecavüz ettiği ve haksız rekabette bulunduğu iddiasıyla davalılar aleyhine açtığı tespit ve hükümsüzlük davasının İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde halen derdest olduğunu, anılan davada müvekkilinin ‘SİNANGİL UNLARI ÇİFT KOÇ’ markasıyla satışa sunduğu 1 ve 4 kg’lik paket unlarla davalı …Ş’nin ‘ÇİFT LEYLEK’ ibareli markasıyla satışa sunduğu 1 ve 4 kg’lik paket unların karışıklığa neden olduğunu, kullanımının haksız rekabet ve marka hakkına tecavüz teşkil ettiğine dair ihtiyati tedbir kararı verildiğini, bundan sonra davalı …Ş’nin basit renk değişimi ile eylemine devam etmesi sonrasında anılan davalı hakkında ürün ambalajı vasıtasıyla müvekkilinin tescilli markasına vaki tecavüzün tespiti ve önlenmesine dair açılan davanın kabulüne karar verildiğini, temyiz aşamasında olan kararın henüz kesinleşmediğini, bu davalının bu kere ambalajındaki fonu değiştirdiğini, müvekkilinin ‘ÇİFT KOÇ’ ibaresine iltibas yaratacak şekilde ‘ÇİFT LEYLEK’ kullanımına devam ettiğini, markaya tecavüzünü sürdürdüğünü, zararının doğduğunu ileri sürerek, 75.000.- TL maddi tazminatın davalı …Ş’den, 60.000.- TL maddi tazminatın ise, diğer davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri ayrı ayrı davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, uyulan bozma ilamı sonrasında yapılan yargılamada iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davalı Düzey A.Ş. hakkındaki karar bozma kapsamı dışında kalıp kesinleştiğinden yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığına, davalı …Ş. hakkındaki davanın kabulüne dair verilen karar davalı …vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.Davalı …Ş. vekili bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı …Ş. vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı …Ş. vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı …Ş.’den alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 30/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay