“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/06/2015 gün ve 2012/115 – 2015/128 sayılı kararı onayan Daire’nin 04/07/2017 gün ve 2016/1051- 2017/4059 sayılı kararı aleyhinde taraf vekilleri tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekilinin, DRAGON’S GEMS ve DRAGON’S STONE markaları üzerindeki hak sahipliğinin müvekkiline ait olduğunu, davalının müvekkilinin tescilli markaları ile iltibas oluşturan dragon+şekil ve dragon, nogard dragon+şekil markalarını kullandığını ileri sürerek, marka haklarına tecavüzün tespitine, dragon markasıyla ejderha logosunun davalı tarafından ürün, tabela, tanıtım vasıtalarında kullanımının önlenmesine, imhasına www.dragonjewellery.net ve www.nogarddragon.com alan adları ile yapılan tecavüzün durdurulmasına, ticaret unvanında dragon ibaresinin terkinine, hükmün ilanına karar verilmesini talep etmiştir. Birleşen davada davanın reddini savunmuştur.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı davanın reddini istemiş, birleşen davada davalı adına tescilli 2009/51474 numaralı ”dragon’s gems şekil” ve 2009/51466 kod numaralı ”dragon’s stone şekil” markalarının hükümsüzlüğünü, sicilden terkinini ve ilanını talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine dair verilen karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Taraf vekilleri bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, taraf vekillerinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen taraflardan ayrı ayrı alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 19/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay