“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA
Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/03/2015 gün ve 2014/295 – 2015/47 sayılı kararı onayan Daire’nin 02/10/2017 gün ve 2016/2525 – 2017/4913 sayılı kararı aleyhinde davalı şirket vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirketin 2009/07697 sayılı “Eti Çikolata Keyfi Sticks” ibareli marka başvurusuna müvekkilinin “STİCK” ve “STİX” ibareli markalarına dayanarak yaptığı itirazın TPMK YİDK’nca nihai olarak reddedildiğini, ancak davalı markasının müvekkili markasına benzediğini, tescil halinde iltibasa sebep olacağını, işaretlerin tüketicilerce karıştırılacağını ileri sürerek TPMK Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 2010-M-3951 sayılı kararının iptalini, davalının 2009/07697 sayılı markasının tescili halinde hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın davalılar vekillerince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davalı şirket vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı şirket vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı şirket vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı şirketten alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 19/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay