“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen …/02/2011 tarih ve 2010/232-2011/61 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirketin “CITOLIXIN” ibareli marka başvurusuna müvekkilinin 556 Sayılı KHK.nın …/…-b maddesi uyarınca adına tescilli “CITOL”, “CITOLAM”, “CITOLES” ve “CITOLEX” ibareli markaları mesnet göstererek yaptığı itirazın … Markalar Dairesince reddedildiğini, müvekkilinin yeniden inceleme talebinin de … …’in nihai kararı ile reddedildiğini, davacıya ait markalar ile davalı markasının benzer olduğunu ileri sürerek, … …’in dava konusu kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı şirket vekili, davalı şirketin dava konusu markayı antidepressan ilacı için kullandığını, etken maddesinin “citolapram” olduğunu, ilaç sektöründe markanın etken maddeye göre seçildiğini, aynı etken maddeyi içeren ilaçların benzer isimlere sahip olduklarını, farklı ürün paketleriyle piyasaya sunulduklarını, bu nedenle taraf markalarının karıştırılmayacağını savunarak, davanın reddini istemiştir.


Davalı … vekili, kurum işlem ve kararlarının hukuka uygun olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, tarafların markalarının ilk dört harfini teşkil eden “CITOL” ibaresinin “citolapram” etken maddesinin ön eki konumunda olduğu, davalının başvuru markasının, jenerik öneke “-IXIN” harflerinin eklenmesiyle, davacı markalarının ise ya ön ekin kendisi, ya da “-AM”, “-ES”, “-EX” harflerinin eklenmesiyle oluşturulduğu, davalı şirketin jenerik öneke ilave ettiği dört harfli son ekin marka tescili için yeterli olduğu ve tamamen davacı markasından farklı olduğu, davacı tarafın jenerik önek üzerinde hiçbir üstün hakkının bulunmadığı, doktor ve eczacı gibi bilinçli tüketici kitlesinin markalar arasındaki bu ayrımı kolayca fark edeceği, bunedenle davacı markasının karıştırılma tehlikesine maruz kalmadığı, başvuruya itirazın reddine dair … … kararının yerinde olduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, ….04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay