“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : …(KAPATILAN) ….FİKRÎ VE SINAÎ HAKLARHUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada …(Kapatılan) ….Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen …/07/2015 gün ve 2012/36 – 2015/163 sayılı kararı onayan Daire’nin …/04/2017 gün ve 2015/14854 – 2017/2393 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirkete ait “LEXUS” markasının Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde tescilli olduğunu, davalı adına …. sınıfta tescilli, 2004/27449 no’lu “LEXUS” markası ile 2007/19842 no’lu “PLEXUS” markasının müvekkili tarafından oldukça geniş bir yelpazeye yayılan ürünler üzerinde kullanıldığını, müvekkili markasından yola çıkararak türetilmiş ve çok yakın versiyonu olan markaların davalıya ait tescil kapsamındaki ürünler üzerinde kullanılması halinde, tüketici nezdinde ürünlerin müvekkili şirket tarafından üretildiği veya müvekkili ile davalı şirket arasında idari veya ekonomik bir işbirliği bulunduğu izlenimi yaratmasının kaçınılmaz olduğunu, müvekkili markasının tanınmışlık düzeyi ve … nezdinde 1989 yılından itibaren tescilli olduğu göz önüne alındığında, davalının müvekkili markasını bilmemesinin mümkün olmadığından iyiniyetli olmadığını, müvekkilinin tanınmış markasının itibarından haksız kazanç sağladığını ve müvekkili markasının itibarına zarar verdiğini ileri sürerek, davalı adına tescilli 2004/27449 no’lu “LEXUS” ve 2007/19842 no’lu “PLEXUS” markalarının hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,… TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/…. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, …/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay