“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 11.11.2010 tarih ve 2009/8-2010/281 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davacının “DOĞANER+şekil” unsurlu marka başvurusuna davalı tarafından yapılan itirazın kabul edilerek, davacı başvurusunun reddedildiğini, müvekkilinin yeniden inceleme talebinin de … …’nin nihai kararı ile reddedildiğini, davacı ile dava dışı … Alçı Alçı Panel Üretimi A.Ş. arasında ….07.2001 tarihinde imzalanan sözleşmeyle davacının “… ALÇI+Şekil” ibareli markayı devraldığını, davalı şirket yetkililerinin sözleşmeyi garantör olarak imzaladıklarını, “…” ibaresini kullanmayacaklarını taahhüt ettiklerini, davacının 2001 yılında “… ALÇI+Şekil” ibareli markayı dava dışı şirketten devralmasını takiben davalı şirketin ünvanını “Doğaner Alçı” olarak değiştirmesinin kötü niyetli olduğunu, müvekkilinin “… ALÇI+Şekil” ibareli markasının müktesep hak oluşturduğunu ileri sürerek, … …’nin 2008-M-5054 sayılı kararının iptaline, başvurunun tesciline, davalı eylemlerinin markaya tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, men ve ref’ine, davalının ticaret ünvanından “…” ibaresinin terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı şirket vekili, davalı şirketin 08…2000 tarihinden itibaren Ticaret Sicili’nde kayıtlı faal bir şirket olduğunu, davalı şirketin ….09.2006’da “doganeralci.com” adlı internet adresini aldığını, davacının marka başvurusunun ise daha sonraki bir tarihte yapıldığını, davacının kötüniyetli olduğunu, söz edilen mal alım satım sözleşmesinde “… Alçı” ibaresini kullanmama taahhüdünde bulunanın “satıcı” şirket olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.


Davalı … vekili, kurum işlem ve kararlarının hukuka uygun olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davalının ticaret unvanının 556 sayılı KHK’nın 8/5 maddesi anlamında tescil engeli oluşturduğu, davacının başvurusunun müktesep hak teşkil ettiği ileri sürülen markadan farklı, yeni bir başvuru olduğu, bu nedenle kazanılmış hakka esas oluşturmayacağı, davacı ile dava dışı şirket arasındaki sözleşmede davalı şirketin kurucu ortakları bakımından hüküm altına alınmış bir yasaklamanın bulunmadığı, davacının davalının ticaret unvanında “DOĞANER” ibaresini kullanmasını kabul ettiği gibi sessiz kalmak suretiyle dava açma hakkını kaybettiği, davacı şirketin 2005 yılından itibaren “…” markası yerine “RIGIPS” markası ile faaliyette bulunacağını kamuoyuna duyurduğu, davalının kullanımının ticaret unvanı kullanımından ibaret olduğu, işletme adı ve markasal bir kullanımın davacı tarafça ispatlanamadığı, ticaret ünvanının terkini koşulları olmadığı gibi, 556 sayılı KHK’nın 9/a ve 61/b maddeleri anlamında marka ihlalinin bulunmadığı, davalının …’nın m.56 vd. hükümleri gereğince haksız rekabet teşkil eden bir eyleminin de olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, ….04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay