“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/11/2015 gün ve 2014/287 – 2015/249 sayılı kararı onayan Daire’nin 26/09/2017 gün ve 2016/2465 – 2017/4727 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davalının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirketin 2011/60465no’lu, “m+şekil” ibareli marka başvurusuna müvekkilinin 2009/34886 sayılı ve “M Selection+şekil” ibareli markasını mesnet göstererek yaptığı itirazın reddedildiğini oysa, müvekkilinin muhtelif sayıda “M” ibaresini içeren markaları bulunduğunu, davalı başvurusu ile müvekkilinin markaları arasında benzerlik bulunduğuna bu benzirliğin iltibasa sebebiyet vereceğini aynı zamanda haksız rekabet teşkil edeceğini, kötüniyetli davalının müvekkilinin tanınmış markalarından haksız yarar sağlayacağını ileri sürerek, TPMK YİDK’in 2014-M-5945 sayılı kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davacının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacı vekilince temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.

Yargıtay Kararı


Bu kez davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.


Dava TPMK YİDK kararının iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, başvuru kapsamındaki bir kısım hizmetler dışında kalan mal ve hizmetler benzer olsa da, dava konusu başvuru ile davacı markaları arasında benzerlik ve karıştırılma ihtimali bulunmadığı, 556 KHK m. 8/4 koşullarının da oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


‘‘ M+şekil’’ unsurlu davalı başvurusunda yer alan ‘‘ M’’ harfi asli unsur olup, aynı şekilde davacının itiraza dayanak seri markalarının asli unsuru da ‘‘ M’’ harflerinden meydana gelmiştir. Bu durumda, işaretler arasında ortalama alıcılar nezdinde 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında ilişkilendirilme ihtimalini içerecek şekilde iltibas tehlikesinin bulunduğunun kabulü ile davacı şirketin perakende satış hizmetleri alanında tanınmış olduğu da dikkate alınarak 556 sayılı KHK’nın 8/1-b ve 8/4 maddeleri çerçevesinde uyuşmazlığın değerlendirilmesi gerektiği halde, mahkemece işaretler arasında benzerlik bulunmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin onama ilamının kaldırılarak, mahkemece verilen kararın açıklanan nedenlerle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 26.09.2017 tarih, 2016/2465 Esas 2017/4727 Karar sayılı onama ilamının kaldırılarak, mahkemece verilen kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin, temyiz ilam ve karar düzeltme harcının karar düzeltme isteyene iadesine,
12/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay