“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 05/…/2014 gün ve 2014/133 – 2014/334 sayılı kararı bozan Daire’nin …/03/2017 gün ve 2015/13618 – 2017/1640 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:


Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin ‘‘…’’ ibareli tanınmış markaların sahibi olduğunu, 2011/65609 kod numarası verilen, 35. sınıftaki hizmetleri içeren ‘‘NEXTAG’’ ibareli marka tescil başvurusunun Resmî Marka Bülteninde ilânı üzerine, tanınmışlık vasfı bulunan markalarına iltibas oluşturacağı ve onların tanınmışlığından haksız yarar sağlayıp itibarını ve ayırt edici karakterini zedeleyeceği, haksız rekabet yaratacağından başvurunun reddi için itirazlarının nihai olarak … tarafından reddedildiğini ileri sürerek, … kararının iptalini, davalı markasının hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın kabulüne dair verilen karar davalılar vekillerinin temyizi üzerine Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dava, TPMK … kararının iptali ve marka hükümsüzlüğüne ilişkin olup mahkemece davalı başvurusunun davacı seri markaları ile karıştırılma ihtimalinin olduğu, taraf markaları arasında benzerlik bulunduğu, ve taraf markalarının aynı sınıf ürün ve hizmetleri ihtiva ettiği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir. Davacı tarafın itiraza dayanak tescilli markaları “…” esas ve kök ibarelerini taşımakta olup davalı yanın 35. sınıf bakımından yapmış olduğu marka başvurusu ise 2011/65609 kod numarası ile “NEXTAG” ibaresinden oluşmaktadır. Bu durumda 35. sınıf hizmetler için tescil başvuru yapılan “NEXTAG” markası ile aynı sınıfta tescilli davacı seri markaları arasında benzerlik olduğunun, 556. sayılı KHK …/…-b maddesi uyarınca iltibas riskinin bulunduğunun mahkemece kabulünde bir usulsüzlük bulunmamasına, Dairemiz incelemesinden geçerek kesinleşen ve davacı yanın 35. sınıf hizmetler için yapılan başvurulara yönelik itirazlarının değerlendirildiği 2011/7103 K, 2018/6479 K, 2018/7986 K, 2018/8004 K, 2019/479 K sayılı ilamların da emsal mahiyette olduğunun anlaşılmış bulunmasına göre davacı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile Dairemizin ….03.2017 tarihli 2015/13618 Esas-2017/1640 Karar sayılı bozma ilamının kaldırılarak, yerel mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile ….03.2017 tarihli 2015/13618 Esas-2017/1640 Karar sayılı bozma ilamının kaldırılarak, mahkeme kararının ONANMASINA, peşin harcın onama harcından mahsubuyla …,70 TL’nın davalılardan ayrı ayrı alınmasına, ödediği karar düzeltme harcının isteği halinde karar düzeltme isteyen davacıya iadesine, …/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay