“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12/11/2015 gün ve 2014/252 – 2015/191 sayılı kararı onayan Daire’nin 20/09/2017 gün ve 2016/1831 – 2017/4549 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 2011/89314 sayılı “TUBORG BİRA ÜSTADI”, 2011/89338 sayılı “TÜRK TUBORG BİRA ÜSTADI”, 2011/89354 sayılı “TUBORG BİRA UZMANI”, 2011/89372 sayılı “TÜRK TUBORG BİRA UZMANI”, 2011/89387 sayılı “TUBORG BREW MASTER”, 2011/89425 sayılı “TÜRK TUBORG BREW MASTER” ibareli markalarının olduğunu, davalı tarafa ait 2012/14516 sayılı “Bira Uzmanı” ibareli markanın müvekkilinin “BİRA UZMANI” esas unsurlu markaları ile görsel ve işitsel olarak birebir aynı olduğunu, yakın ve ilişkili sınıflarda kullanıldığını, ortalama tüketicinin markaları karıştırma ihtimalinin yüksek olduğunu ileri sürerek, davalı markasının 556 sayılı KHK’nın 7/1-a,c,f ve 8/1-b maddeleri uyarınca hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davalı markasının hükümsüzlüğüne dair verilen kararın davalı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davalı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 22/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay