“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09/09/2015 gün ve 2015/4 – 2015/273 sayılı kararı onayan Daire’nin 24/04/2017 gün ve 2015/14729 – 2017/2346 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “NEXT” ibareli, 14, 18, 24 ve 25. sınıf emtiaları içeren, tanınmış markaların sahibi olduğunu, davalının kötü niyetli biçimde müvekkili markaları ile iltibas oluşturacak ve bunların tanınmışlığından haksız yarar sağlayabilecek nitelikte 35. sınıfta 2011/84759 kod numarası verilen “NEXT” ibareli marka tescil başvurusunda bulunduğunu, başvurunun yayımlanması üzerine kötü niyet, tanınmışlık ve iltibas vakıalarına dayanarak gerçekleştirdikleri bazı alt sınıf hizmetlere yönelik itirazlarının önce Markalar Dairesi ve nihai olarak da YİDK tarafından reddedildiğini, kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek davalı başvurusunun tesciline dair YİDK kararının iptali ile davalı adına tescil olunan markanın “müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar; gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları mallarının bir araya getirilmesi hizmetlerini (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir)” hizmetleri açısından kısmen hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 22/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay