MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/09/2015 gün ve 2014/330 – 2015/189 sayılı kararı bozan Daire’nin 22/06/2017 gün ve 2016/1193-2017/4014 sayılı kararı aleyhinde davalı Şirket vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin organizasyon firması olduğunu, EMPATİ ve EMPATHY unsurlu markaları bulunduğunu, dava konusu 2012/24769 başvuru numaralı “empathynet” markasının müvekkilinin 2011/03367, 2011/03386 sayılı “empathy mice”, “empati” ibareli markalarına benzer olduğunu, başvuruya itiraz ettiklerini, itirazın da dava konusu 2014-M-6614 sayılı YİDK kararıyla reddedildiğini, 556 sayılı KHK’nın 8/5 maddesi yönünden de markanın reddi gerektiğini, müvekkil markasının tanınmış marka olduğunu, haksız rekabet yaratıldığını belirterek YİDK kararının iptalini ve markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri ayrı ayrı davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez davalı şirket vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı Şirket vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı Şirket vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 22/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay