“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL 2. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 27/10/2015 gün ve 2014/63 – 2015/241 sayılı kararı bozan Daire’nin 15/05/2017 gün ve 2016/408 – 2017/2894 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin PARLIAMENT markasının TPMK nezdinde tescili olduğunu, mavi renk tonu ile özdeşleşmiş markasının TPMK tarafından tanınmış marka olarak kabul edildiğini, davalı tarafın ”MONTE CARLO NIGHT BLUE” ve ”MONTE CARLO NIGHT BLUE AMERİCAN BLEND” markalarının müvekkillin PARLIAMENT NIGHT BLUE ve diğer marka örnekleri ile ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğunu, bu durumun iltibasa ve haksız rekabete yol açtığını, mavi rengin tütün ürünleri ile alakalı herhangi jenerik veya tamamlayıcı özelliğinin olmadığını, dava konusu markaların varlığının müvekkilinin tanınmış ve ayırt ediciliği yüksek markalarının ayırt edici karakterini zedelediğini ve markaya zarar verdiğini, davacı şirketin dava konusu markaları kasten ve kötü niyetli olarak seçtiğini, davalı tarafın 2012/31979 nolu MONTE CARLO AQUA BLUE markasına müvekkil tarafından yapılan itiraz sonucunda TPMK tarafından reddedildiğini iddia ederek davalı adına tescilli 2010/07419 numaralı “MONTE CARLO NIGHT BLUE” markası ile 2011/64754 numaralı “MONTE CARLO NİGHT BLUE AMERICAN BLEND” markasının hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin markaları ile davacı tarafın markaları arasında bir benzerlik bulunmadığını, marka ve ürün ambalajları arasında farklılıklar olduğunu, renklerin tek bir firmanın tekeline verilmesinin mümkün olmadığını, piyasada çok sayıda mavi tonlu tütün mamulleri yer aldığını, markalarda geçen NIGHT ve BLUE ibarelerinin tali tamamlayıcı özellikte olduğunu markalarda öne çıkan hususların MONTE CARLO ve PARLIAMENT ibareleri olduğunu, herkesin kullanımına açık olan gece mavisi anlamına gelen NIGHT BLUE ibaresinin davacı tarafın tekeline bırakılmasının mümkün olmadığını, sigara tüketicilerinin MONTE CARLO zannederek PARLIAMENT sigarasını almasının mümkün olmadığını, savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 23/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay