“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen …/06/2015 gün ve 2014/70 – 2015/202 sayılı kararı bozan Daire’nin …/05/2017 gün ve 2015/15581-2017/2794 sayılı kararı aleyhinde davalı TPMK vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “SARAY” esas unsurlu tanınmış markaların sahibi olduğunu, davalının bu markalar ile karıştırma ihtimali bulunacak derecede benzer nitelikteki “SARAYLIM” ibaresini marka olarak tescil ettirmek üzere davalı …’ne başvurduğunu, davacının itirazının nihai olarak … tarafından reddedildiğini, müvekkili markalarının tanınmışlık vasfını taşıdığını, başvurunun bu markalarla karıştırılma ihtimali bulunacak düzeyde benzer olduğunu ileri sürerek … kararının iptaline, tescili halinde davalı başvurusuna konu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı Türk Patent Enstitüsü vekili ile davalı şirket vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez, davalı … vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı TPMK vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı TPMK vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,… TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/…. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı TPMK’dan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, …/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay