“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … . Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 15.02.2011 tarih ve 2010/9-2011/26 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin … ibareli markasının sadece koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, baş giysileri emtialarını kapsayacak 25. sınıf için tescil edilmek üzere 27.09.2007 tarihinde …’ye başvurduğunu ve 2007/51972 başvuru ile kaydedilmiş olduğunu, 12/03/2008 tarihli 151. Resmi Marka bülteninde yayınlanmasından sonra … adına kayıtlı … tescil no’lu 3, 18, 25 sınıflardaki … markası ile … Lastik San. Tic. A.Ş. adına kayıtlı … tescil nolu 25.sınıfta …+şekil markası dayanak gösterilerek yayına itiraz edildiğini, bu itirazlar sonucunda … Markalar Daire Başkanlığı’nın 2007/51972 başvuru nolu …+şekil marka başvurusunu reddettiğini, müvekkilinin … Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu nezdinde yaptığı itiraz sonucunda; … Ayakkabı Lastik San. Tic. A.Ş. firması adına … tescil no’lu …+şekil markasının iltibasa yol açacağı 25. sınıfta benzer ve ilişkili mallar olduğu, “…” “…” ibarelerinin benzer olduğu gerekçeleri ile Markalar Dairesi Başkanlığı’nın karar ve gerekçelerinin yerinde olduğu belirttiğini, ancak müvekkiline ait markanın davalı şirkete ait markalar ile aynı veya benzer olmadığını, sadece ses, renk, şekil veya kelime benzerliği ile benzerlik ve iltibasın olamayacağını, … Ayakkabı Lastik San. Tic. A.Ş. adına tescilli “…” markasının 25. sınıfta “…, …, bot, çizme ve tabanları” emtiaları için tescil edilmiş olduğunu, müvekkilinin “…” ibareli markasının ise 25. sınıf “koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, baş giysileri” kapsayacak şekilde başvuruda bulunulduğunu, müvekkilinin 2002 yılından beri “…” markalı gömlekleri … çapında ürettiği ve zincir butikleri ile tüketiciye sunduğunu, müvekkilinin tüketiciye sunduğu “… gömlekleri” “… ayakkabıları” ayırt edilebilecek farklı ürün
grubunda olduklarından tüketicinin karıştırma ihtimalinin olamayacağını ileri sürerek, anılan … kararının iptalini ile 2007/51972 başvuru numaralı … markasının tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, … tarafından alınan kararın hukuka uygun olduğunu savunarak, davanın reddini talep etmiştir.


Davalı … Ayakkabı Lastik San. Tic. A.Ş. vekili, müvekkilinin adına tescilli marka ile davacı markasının birebir benzer olduğunu, davacının müvekkiline ait marka ile aynı olan ve aynı sınıftaki (25.) emtialar için kullanılacak olan marka başvurusunun kabulünün hem 556 sayılı KHK’ya aykırılık teşkil edeceğini, hem de müvekkilinin ticari hayatta mağduriyetine neden olacağını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davacıya ait 2007/51972 sayılı başvuru ile davalı tarafa ait … tescil no’lu markalar arasında 556 sayılı KHK’nın 8/1/b maddesi anlamında iltibas tehlikesinin bulunduğu, … Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 05.11.2009 tarih, 2009-M-4619 sayılı kararının yerinde olduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 01.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay