“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : İSTANBUL 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12/11/2015 gün ve 2015/13 – 2015/207 sayılı kararı onayan Daire’nin 13/09/2017 gün ve 2016/1681 – 2017/4310 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili adına tescilli “PENİNSULA” asıl unsurlu markaların olduğunu, aynı sektörde faaliyet gösteren davalının 2009/56139 “SPH SULTANAHMET PENİNSULA HOTEL”, 2009/56140 nolu “SGHP SULTANAHMET GRAND HOTEL PENİNSULA” ibareli markalarında “PENİNSULA” ibaresinin kullanıldığını, davalı markalarında bulunan diğer kelimelerin farklılık getirmediğini, iltibas oluşturduğunu ileri sürerek 2009/56139 ve 2009/56140 sayılı markalarının hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere, dava konusu “PENİNSULA” ibaresinin tarafların iştigal ettiği sektör açısından kısmen dahi olsa tanımlayıcı nitelik arzetmesi nedeniyle zayıf marka olmasına göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 10/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay