“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09/06/2015 gün ve 2014/167 – 2015/170 sayılı kararı onayan Daire’nin 24/04/2017 gün ve 2015/14457 – 2017/2328 sayılı kararı aleyhinde davalı şirket vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin 2007/44078 sayılı ve 23, 24, 25, 26 sınıflarda tescilli “mila by nova”, markasının sahibi olduğunu, davalının, bu markalar ile karıştırma ihtimali bulunacak derecede benzer nitelikteki “milla by trendyol” ibaresini marka olarak tescil ettirmek üzere başvuruda bulunduğunu, 2011/89398 kod numarasını alan ve 35/06 mağazacılık hizmetlerinin “kuyumculuk eşyaları, altınlar, mücevherler, kıymetli taşlar ve bunlardan mamül takılar, kol düğmeleri, kravat iğneleri, saatler” emtiası için tescilini amaçlayan başvurunun ilanı üzerine müvekkili tarafından itirazda bulunulduğunu, itirazın nihai olarak YİDK tarafından reddedildiğini, milla ibaresi nedeniyle davalı aleyhine açılan marka hakkına tecavüz davasının Yargıtay denetiminden geçerek kesinleştiğini, davalının başvurusunun iltibas yaratma ihtimalinin bulunduğunu, Yargıtay ve ABAD kararlarında mağazacılık hizmetinin içerdiği mallar ile aynı/benzer ticaret markalarının kapsadığı malların benzer olduğunun kabul edildiğini, tescili amaçlanan mağazacılık hizmetine konu edilen anılan çekişmeli ürünlerin giysilerin tamamlayıcısı olduğunu; büyük mağazalarda birlikte satıldığını, tüketicilerin başvuruyu, müvekkili şirketin bağlantılı markalarından birisi olarak algılayacağını, itiraza mesnet markanın kullandığını; başvurunun tescil edildiği takdirde markanın başlangıçta var olan ayırt ediciliğinin sulandırılacağını ileri sürerek, 2014-M-3837 sayılı TPMK YİDK kararının iptaline, tescili halinde markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri ayrı ayrı davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın kısmen kabulüne dair verilen karar davalı vekillerinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Davalı şirket vekili bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı şirket vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı şirket vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı şirketten alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 12/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay